Speed tempus

(Sport Professions – Education, Employment, Development)

TEMPUS je program Evropske unije koji podržava reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u okolnim zemljama Evropske unije, kroz institucionalnu saradnju. Cilj TEMPUS-a je i podsticanje partnerskih zemalja da dobrovoljno usklade svoj sistem visokog obrazovanja sa dostignućima EU u ovoj oblasti. Kada je reč o Zapadnom Balkanu, Tempus doprinosi pripremi zemalja kandidata za člastvo u EU i potencijalnih kandidata za učešće u integrisanaom Programu celoživotnog učenja.

Trogodišnji projekat SPEED (decembar 2013. – novembar   2016.) nastao je saradnjom Univerziteta u Rimu ” Foro Italico”, tri univerziteta u Albaniji (Sportski univerzitet u Tirani, Univerzitet u Skadru i Univerzitet u Elbasanu), Univerziteta u Prištini (Kosovo po rezoluciji SB UN 1244/99), tri univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu i Univerzitet u Novom Sadu) i još tri univerziteta   u   E vropi   (Nacionalni   i Kapodistranski   univerzitet   u   A tini, Univerzitet Južne Danske, Univerzitet u Beču). Osnovni ciljevi ovog međunarodnog projekta su: nastavljanje   reforme   sistema   visokog obrazovanja   u   oblasti   sportskih   nauka, uključivanjem  drugih  zemalja  i  univerziteta Zapadnog  Balkana,  usklađivanjem  nastavnih planova i programa zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom u skladu sa politikom pristupanja, uvođenjem novih nastavnih metoda i sistema za zaštitu kvaliteta, kao i razmenu iskustava   kroz   programe   mobilnosti   i informacione tehnologije;

razvoj regionalnog pristupa nauci u sportu po evropskim   s tandardima,   koji   imaju mogućnosti osposobljavanja u sportu u smislu obrazovanja, zapošljavanja i razvoja (sportski centri, događaji, turizam, zdravstvo, socijalna integracija, itd), pomoću zajedničkog stručno orijentisanog programa masterskih studija i celoživotnog učenja, koji može da zadovolji različite potrebe tržišta u skladu sa lokalnim specifičnostima i ličnim sklonostima.