Master akademske studije fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem

Master akademske studije se organizuju iz graničnih oblasti medicine i osposobljavaju studente koji inicijalno imaju različite akademske profile da efikasno komuniciraju i rade u interdisciplinarnom i multidisciplinarnom okruženju.

Master akademske studije fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem čine obavezni i izborni predmeti sa ukupno 60 ESPB. Skup obaveznih predmeta je isti za sve polaznike, a sastoji se od 7 predmeta sa ukupno 25 bodova ESPB. Posle odslušanih obaveznih predmeta studenti se opredeljuju za 3 izborna predmeta (ukupno 15 bodova) od ponuđenih 22 predmeta. Napisani završni rad nosi 20 ESPB, što zajedno čini 60 ESPB. Način završetka master akademskih studija fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem je javna odbrana rada.

Studijski program pruža neophodna znanja i veštine za analizu i unapređenje uloge fizičke aktivnosti i vežbanja u očuvanju i unapređenju kvaliteta života povezanog sa redovnim vežbanjem, prevencijom i terapijom bolesti. Na osnovu dokaza iz istraživanja i dobre pakse, razvijaju se veštine individualnog planiranja, doziranja i kontrole programa vežbanja i njegovo sprovođenje kroz formiranje i funkcionisanje multidisciplinarnih timova,

Metode izvođenja nastave uključuju interaktivna prezentacije u kojima se predavanja odvijaju uz postavljanje pitanja, aktivno učestvovanje studenata, vizuelna sredstva i štampane materijale. Studenti se uključuju u edukativni proces i kroz diskusije u malim grupama u kojima aktivno razmenjuju ideje, razmišljanja, postavljaju pitanja i dobijaju odgovore uz prisustvo nastavnika koji potpomaže diskusiju. Studije slučaja služe za prikaz realnih scenarija iz oblasti individualnog doziranja vežbanja u zdravstene namene i fokusiraju se na specifične teme i probleme; studenti čitaju ovakve studije slučaja i potom referišu nakon individualnog rada ili rada u malim grupama. “Brainstorming” (“vrtlog ideja”) u kojem studenti navode svoje ideje, razmišljanja, shvatanja i definicije pojedinih pojmova, povremeno se koristi sa ciljem da se stimuliše njihova kreativnost i aktivno uključivanje u proces nastave. Veoma često se koristi i tehnika nominalne grupe radi postizanja grupnog konsenzusa u rešavanju zadatih problema u procesu izvođenja nastave. Ispitivanje putem eseja – seminarskog rada koji se predaje u pismenoj formi i potom usmeno prezentuje, važan su deo nastave, a cilj je da se provere sposobnosti studenta da organizuje i izrazi vlastite ideje o uočenim naučnim i praktičnim problemima. Završni ispiti u okviru pojedinih predmeta kojim se procenjuje stečeno znanje, uključuje pored pisanja i odbrane eseja i testove sa pitanjima koja imaju po 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, a koji su povezani sa nastavnim sadržajima.

Struktura studijskog programaCiljevi studjskog programaKompetencije diplomiranih studenata KurikulumKvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programaPrva generacijaDruga generacijaDokumeta za preuzimanje
Po završetku master studijskog programa fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem polaznici će biti osposobljeni da istražuju i analiziraju uticaj i značaj programa individualno doziranog, programiranog i kontrolisanog vežbanja na očuvanje i unapređenje zdravlja, kao i u terapijske svrhe. Biće osposobljeni da dizajniraju i primenjuju operativne programe vežbanja u zdravstvene svrhe, da razvijaju, vode i evaluiraju primenjene programe, da sprovode intervencije u promociji zdravlja zasnovane na dokazima, kao i da stvaraju široka partnerstva i multidisciplinarne timove za promociju zdravih stilova života.

Svrha i uloga studijskog programa se odnosi i na sticanje znanja i veština u analizi značaja i uloge vežbanja za pravilan rast i razvoj dece, prevenciju bolesti povezanih sa hipokinezijom i za samostalan život u starosti. Takođe, svrha programa je da diplomirani studenti učestvuju u planiranju i dizajniranju programa telesnog vežbanja kod posebnih populacija nakon sprovedene rehabilitacije.

Osnovni cilj studijskog programa je priprema kompetentnih profesionalaca u oblasti primene vežbanja u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i u terapijske svrhe. Očekuje se da diplomirani studenti poseduju znanja i veštine potrebne za dizajniranje različitih programa vežbanja zdravstvene namene, kao i za analizu, praćenje, evaluaciju i korigovanje ovog programa vežbi zavisno od postignutih rezultata.

U oblasti istraživanja stiču se znanja i veštine neophodne za procenu epidemiološkog značaja vežbanja, uticaja fizičke aktivnosti i vežbanja na morfološke, funkcionalne i psihološke karakteristike ljudi, povezanosti modaliteta vežbanja i zdravstvenih efekata, dejstva individualno dozirane, programirane i kontrolisane fizičke aktivnosti na očuvanje i unapređenje zdravnja, na pravilan rast i razvoj dece, na poboljšanje funkcionalnog kapaciteta (u trenažne svrhe), specifičnosti programa vežbanja u odnosu na pol (žene), uzrast (deca, stari), različita fiziološka stanja (trudnoća, laktacija), specifičnosti programa vežbanja u posebnim populacijama (osobe sa invaliditetom, motornom i kognitivnom onesposobljenošću) i kod obolelih od hroničnih nezaraznih bolesti (gojaznost, šećerna bolest, kardiovaskularna, respiratorna oboljenja, anksioznost i depresija, itd).

Studenti se osposobljavaju da prihvate opšte kompetencije u okviru osnovnih domena znanja u oblasti doziranja fizičke aktivnosti i njene primene u prevenciji i terapiji, kao i kod posebnih grupa. Savladavanjem studijskog programa steći će praktično iskustvo u opisivanju, analiziranju i praksi, u kritičkoj proceni literature, tumačenju i kompariranju studija koje se bave uticajem vežbanja na zdravlje. Predmetno-specifične kompetencije uključuju znanja i veštine koje se odnose na dizajniranje idividualnog, programiranog i kontrolisanog vežbanja za očuvanje i unapređenje zdravnja, pravilan rast i razvoj dece, poboljšanje funkcionalnog kapaciteta (u trenažne svrhe), program vežbanja specifičan za pol (žene), uzrast (deca, stari), za različita fiziološka stanja (trudnoća, laktacija), posebne populacije (osobe sa invaliditetom, motornom i kognitivnom onesposobljenošću), obolele od hroničnih nezaraznih bolesti (gojaznost, šećerna bolest, kardiovaskularna, respiratorna oboljenja, anksioznost i depresija, itd). Učestvuju u planiranju i dizajniranju programa telesnog vežbanja kod posebnih populacija nakon sprovedene rehabilitacije. Značajan segment predmetno-specifičnih kompetencija se odnosi i na kompetencije u primeni metoda za promene u zdravstvenom ponašanju i prihvatanje poželjnih stavova u vezi sa zdravljem, prevashodno vežbanjem.

Studenti će biti osposobljeni da istražuju, analiziraju i predlažu specifične programe vežbanja za različite korisnike, da ih koriguju u skladu sa postignutim rezultatima, kao i da primenjuju različite metode i oblike vežbanja i različitu periodizaciju treninga. Po savladavanju studijskog programa i sadržaja učenja polaznici će biti kompetentni da primene vežbanje u zdravstvenim programima različite namene, razvijaju, implementiraju i evaluiraju intervencije u promociji vežbanja i zdravlja zasnovane na dokazima, kao i da stvaraju široka partnerstva svih aktera (lekari, kineziolozi, defektolozi, psiholozi) u implementaciji vežbanja kao nosioca zdravog životnog stila.

Kurikulum studijskog progama Master iz fizičke aktivnosti, zdravlja i terapije vežbanjem ima 7 obaveznih predmeta i 3 izborna od ponuđenih 22 predmeta, na taj način da se u prvom semestru bira jedan od ponuđena 4, a u drugom semestru jedan od 18, zavisno od osnovnog obrazovanja studenata. Struktura obaveznih predmeta obuhvata definisanje osnovnih pojmova koji se odnose na fizičku aktivnost i vežbanje, značaj vežbanja u očuvanju i unapređenju ličnog zdravlja, ali i javnog zdravlja odnosno zdravlja populacije u celini. Posebno se obrađuju morfološke, funkcionalne i psihološke promene do kojih dovodi redovna fizička aktivnost, kao i istraživačka metodologija kojom se ove promene mogu utvrditi, izmeriti i proceniti njihova međuzavisnost. Studenti se osposobljavaju da prihvate osnovne domene znanja u oblasti biostatistike i usvoje statističku terminologiju i standardne tehnike za prikupljanje, grupisanje, opisivanje, analizovanje i interpretaciju podataka, s jedne, i korišćenje izabranog statističkog softvera, s druge strane. Studenti u okviru epidemiologije u prihvataju koncept uzročnosti, mere učestalosti poremećaja zdravlja, rizike, izvore pristrasnosti, kao i tipove studija.

U izbornim predmetima studenti stiču teoretska znanja o fundamentalnim i kliničkim istraživanjima koja se bave mogućnostima primene vežbanja u terapijske svrhe, kao i kod osoba koje imaju funkcionalne i motorne poremećaje. Posebno se obrađuju teoretski principi i stiču praktična znanja o sastavljanju programa individualno dozirane, programirane i kontrolisane fizičke aktivnosti u terapiji, prevashodno, hroničnih nezaraznih bolesti (gojaznost, šećerna bolest, kardiovaskularne, respiratorne bolesti) i kod osoba sa motornom i kognitivnom onesposobljenošću. Deo nastave posvećen je i dizajniranju programa vežbanja u različitim životnim dobima (deca, stari), kod različitih polova (žene) i u različitim fiziološkim stanjima (trudnoća, laktacija). U oblasti korišćenja programa vežbanja za poboljšanje sportskih rezultata, značajno mesto zauzimaju metode treninga vrhunskih sportista, specifičnosti treninga u izmenjenim uslovima spoljašnje sredine, specifičnosti ishrane i suplementacije sportista kao i psihološka podrška za postizanje vrhunskih rezultata.

 

Studijski program je u potpunosti u skladu sa savremenim tokovima u oblasti medicine i disciplina koje su u tesnoj vezi sa javnim zdravljem, zdravstvenom zaštitom i zdravstvenim sistemom. Oslanja se na programe akreditovane u mnogim evropskim zemljama pre svih na Evropski master o zdravlju i fizičkoj aktivnosti (EMHPA – European Master in Health and Physical Activity) koji se zajednički izvodi (full joint master program) na Univerzitetima u Rimu Italija, Kelnu Nemačka, Beču Austrija i Odensi Danska (University of Rome “Foro Italico”, The German Sport University, Cologne; The University of Southern Denmark, Odense; The Norwegian University of Sport Sciences, Oslo; The University of Vienna with contributions from the Universities of Athens, Bristol, Groningen, Liverpool, Malta, Poitiers) (pregled je dostupan na veb adresi: www.europeanmasterhpa.it). Ovaj master je nastao posle nekoliko zajedničkih programa koji su se izvodili na Evropskim univerzitetima (European Master in Adopted Physical Activity Leuven; European Master in Biology of Physical Activity Athens; European Master in Health and Fitness Bristol; European Master in Physical Activity for the Elderly Rome) kao i programa sa zajedničkim modulima (European Master in Preventive and Adapted Physical Activity i European Master Physical Activity in Children Rome, Cologne, Odense, Vienna). Konkretno, Master iz fizičke aktivnosti, zdravlja i terapije vežbanjem (Master in Physical Activity, Health and Exercise Therapy) razvija se u okviru TEMPUS projekta SPEED, čiji evropski partneri su Univerziteti u Rimu Italija, Beču Austrija, Atini Grčka i Odensi Danska.