Modul doktorskih akademskih studija – Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama

Katedra Medicine sporta je u školskoj 2015/16. god., akreditovala novi Modul doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Doktorske akademske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu se organizuju kao trogodišnje studije, Ukupan broj ESPB bodova je 180. Struktura ovih studija sadrži listu obaveznih i izbornih predmeta čija se nastava odvija u prva tri semestra studija. U prvom semestru, u okviru svih modula doktorskih akademskih studija nalaze se dva obavezna predmeta i dve obavezne aktivnosti (30 ESPB ukupno). Detaljnije

Specijalizacija – Medicina sporta

Katedra Medicine sporta od 1970. godine organizuje nastavu za zdravstvenu specijalizaciju Medicina sporta. Upis na specijalističke studije vrši se putem javnog konkursa Ministarstva zdravlja Republike Srbije dva puta godišnje (mart i septembar). Za upis studenata neophodna je saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Specijalizacija Medicine sporta je deficitarna grana medicine, što znači da je moguće upisati ovu specijalizaciju kao volontersku. Detaljnije

Specijalističke akademske studije iz Medicine sporta

Katedra Medicine sporta organizuje nastavu za Specijalističke akademske studije iz Medicine sporta na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.Specijalističke akademske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu se organizuju kao jednogodišnje studije. Ukupan broj ESPB bodova je 60.  Konkurs za upis Specijalističkih akademskih studija se raspisuje svake godine u krajem septembra. Uslovi Konkursa su: završen Medicinski fakultet; poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; osnovna znanja u korišćenju računara. Detaljnije

Master akademske studije – Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem

Master akademske studije se organizuju iz graničnih oblasti medicine i osposobljavaju studente koji inicijalno imaju različite akademske profile da efikasno komuniciraju i rade u interdisciplinarnom i multidisciplinarnom okruženju. Master akademske studije fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem čine obavezni i izborni predmeti sa ukupno 60 ESPB. Skup obaveznih predmeta je isti za sve polaznike, a sastoji se od 7 predmeta sa ukupno 25 bodova ESPB. Posle odslušanih obaveznih predmeta studenti se opredeljuju za 3 izborna predmeta (ukupno 15 bodova) od ponuđenih 22 predmeta. Napisani završni rad nosi 20 ESPB, što zajedno čini 60 ESPB. Način završetka master akademskih studija fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem je javna odbrana rada. Detaljnije