Specijalizacija

Specijalizacija Medicina sporta

Katedra Medicine sporta od 1970. godine organizuje nastavu za zdravstvenu specijalizaciju Medicina sporta.

Upis na specijalističke studije vrši se putem javnog konkursa Ministarstva zdravlja Republike Srbije dva puta godišnje (mart i septembar). Za upis studenata neophodna je saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Specijalizacija Medicine sporta je deficitarna grana medicine, što znači da je moguće upisati ovu specijalizaciju kao volontersku.

Pravo upisa na specijalizaciju Medicine imaju studenti sa završenim integrisanim akademskim studijskim programom iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB), koji su obavili pripravnički staž i položili stručni ispit.

Staž specijalizacije Medicine sporta traje tri godine. Studenti su obavezni da obavljaju specijalistički staž pod nadzorom mentora koga imenuje Veće za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta na predlog Katedre. Spisak veština koje student mora da obavi je:

  • Referentni sportsko-medicinski centar
   • Interna medicina
   • Kardiologija
   • Pulmologija
   • Gastroenterologija
   • Nefrologija
   • Endokrinologija
   • Hematologija
   • Reumatologija
   • Alergologija
  • Pedijatrija
  • Dermatovenerologija
  • Ginekologija
   • Oftalmologija
   • ORL
   • Neurologija
   • Infektivne bolesti
   • Opšta hirurgija
   • Ortopedija i traumatologija
   • Neurohirurgija
   • Radiologija
   • Fizikalna medicina i rehabilitacija
   • Balneoklimatologija
   • Klinička fiziologija i higijena
   • Funkcionalna dijagnostika
   • Preventivna stomatologija

U toku specijalističkog staža, Katedra Medicine sporta organizuje obaveznu dvosemestralnu teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od devet meseci. Studenti dvosemestralnu nastavu pohadjaju u drugoj ili trećoj godini specijalizacije, a nastava traje od 01. oktobra do 30. juna tekuće školske godine. Tokom trajanja dvosemestralne nastave, student obavljaju i obavezan praktičan rad u zdravstvenoj ustanovi.

U okviru teorijskog dela dvosemestralne nastave obrađuju se odabrana poglavlja kojima se specijalizant upoznaje sa najnovijim stručnim i naučnim dostignućima iz oblasti medicine sporta. U toku dvosemestralne nastave Katedra medicine sporta organizuju polaganje sledećih obaveznih kolokvijuma za sve specijalizante:

 • Fiziologija fizičke aktivnosti
 • Sportska kardiologija
 • Fizička aktivnost dece
 • Sportska ortopedija
 • Opšta hirurgija i prva pomoć u sportu
 • Rehabilitacija sportista
 • Ishrana, suplementacija i doping

Po završenom specijalističkom stažu, savladanim veštinama, odslušanoj nastavi i položenim obaveznim kolokvijumima, specijalizant stiče pravo da prijavi polaganje specijalističkog ispita. Ispitni rokovi za polaganje specijalističkih ispita su aprilski, junsko-julski, oktobarski i januarski.

Prijava ispita za ispitni rok obavlja se:

 • Aprilski ispitni rok – od 01. – 10. marta,
 • Junsko – julski rok – od 01. – 10. maja,
 • Oktobarski ispitni rok – od 01. – 10. septembra,
 • Januarski ispitni rok – od 01. – 10. decembra

Kompjutersko izvlačenje Komisija se obavlja prvog narednog radnog dana, nakon završene prijave kandidata za polaganje ispita (11. u mesecu u kome je ispit prijavljen).

Ispitni rokovi traju, odnosno praktični i usmeni ispit se polažu:

 • Aprilski od 20. aprila do kraja aprila,
 • Junsko – julski od 20. juna do 15. jula,
 • Oktobarski od 20. oktobra do kraja oktobra,
 • Januarski od 20. januara do kraja januara

Specijalistički ispit iz Medicine sporta se sastoji iz:

 • Specijalističkog rada
 • Testa (polaže se od 15. do 20. u mesecu u kojem se polaže ispit)
 • Praktičnog ispita
 • Usmenog ispita

Specijalisti Medicine sporta mogu upisati jednu od sledećih užih specijalističkih grana: dijetoterapija, baromedicina, balneoklimatologija, klinička transfuziologija, medicinska informatika,