Jelena Jovanovic
Jelena Jovanović

Razlog upisa na Master studije PAHET

Želja za novim idejama (multidisciplinarnost), unapređenjem i sticanjem profesionalnih iskustva. Usavršavanje kroz Master i Doktorske studije iz oblasti medicine, sporta i vezbanja..

Biografija:

Rođena   je   28.04.1982.   god.   u   Kragujevcu.   Fakultet   za   specijalnu   edukaciju   i rehabilitaciju, Univeziteta u Beogradu upisala je 2009. god., a završila 2015. god., sa prosečnom ocenom 8,00 i ocenom 10 sa završnog ispita. Od aprila 2010. do danas zaposlena na Klinici za rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd kao terapeut u okviru službe za habilitaciju i rehabilitaciju dece i omladine. U dosadšnjem radu, oblasti interesovanja bile su: fizička aktivnost i prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, fizička aktivnost i prevencija posturalnih poremećaja dece, stimulacija psihomotornog razvoja i senzorno integrativna stimulacija.

Kao autor i koautor stručnih radova učestvovala je na nekoliko kongresa iz oblasti medicinske rehabilitacije. Angažovana u organizacionom odboru simpozijuma i naučnih konferencija.

Spisak radova:

  1. Nikolić J, Mujčinović D, Eminović F, Jovanović J. Ranom intervencijom do inkluzije: Prikaz  slučaja.   IV   međunarodna   naučna   konferencija,   “Specijalna   edukacija   i rehabilitacija – Rana intervencija”. Subotica, 14-16 oktobar 2016.
  2. Živković B, Jovanović J, Đorđević M, Bojanić M, Kundančina M. Teškoće i problem osoba sa motoričkim oštećenjima u javnom prevozu. V međunarodna konferencija, “Aktualna defektološka praksa”. Zrenjanin, 20-25 mart 2015.
  3. Đorđević M, Živković B, Bojanić M, Jovanović J, Eminović F. Kvalitet života starih lica u institucionalnom smeštaju. Međunarodni simpozijum “Korektivni defektološki rad”. Novi Sad, 12. jun 2015.
  4. Jovanović J, Živković B, Odović G. Radna sposobnost osoba sa multiplom sklerozom. “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”. Smederevo, 28-30 novembar 2014.
  5. Milovanović T, Jovanović J, Vuković M. Procena akalkulije kod afazičnih pacijenata. “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”. Smederevo, 28-30 novembar 2014.
  6. Živković B, Jovanović J, Eminović F. Uticaj fizičke aktivnosti starijih lica u kardiovaskularnoj rehabilitaciji. III međunarodna naučna konferencija “Specijalna edukacija i rehabilitacija – Odrasle osobe sa invaliditetom”. Šabac, 24-26 oktobar 2014.
  7. Jovanović J, Lazić B. Zaštitni položaji i pokreti pacijenata sa lumbalnim i cervikalnim sindromom. Prvi kongres radnih terapeuta Srbije “Kreativnost i inovacije u radnoj terapiji”. Beograd, 08-10 oktobar 2009.

Učešće na simpozijumima i naučnim konferencijama:

  1. Tribina „Razvoj saznajnog procesa kod dece i reedukacija psihomotorike“, Zemun, 12. februar 2015.
  2. 3. Simpozijum sa međunarodnim učešćem: Istraživanja u neurorehabilitaciji, Beograd, oktobar 2014.
  3. II Međunarodna naučna konferencija „Specijalna edukacija i rehabilitacija – cerebralna paraliza“, S0452012, Novi Sad, 25-28 oktobra 2012.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Uticaj stepena fizičke aktivnosti na funkcionalnu onesposoblјenost kod pacijenata sa lumbalnim bolom