Milena Tomovic
Milena Tomović

Razlog upisa na Master studije PAHET

Dozirana fizička aktivnost kao vodeći terapijski modalitet savremene medicine i prevencije.

Biografija:

Rođena je 06.05.1983. godine, Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu upisala je 2002. godine, a završila 2010. godine, sa prosečnom ocenom 8,82/10,00. Od decembra 2013. godine je zaposlena u Zavodu za sport i medicinu sporta republike Srbije. Osnovnu specijalizaciju iz Medicine sporta upisala je 2014. godine. Godine 2015. upisala je dvogodišnji kurs “IOC sports medicine diploma program”, u cilju sticanja veština i znanja sportskog lekara u organizaciji i u skladu sa standardima Međunarodnog olimpijskog komiteta. Oblast interesovanja su joj funkcionalna testiranja i sportske povrede.

Spisak radova:

  1. Tomovic M, Batinic Dj, Djordjevic Saranovic S, Antic M. Anthropometric features of elite male basketball players regarding their playing position. Can a high BMI be a health risk for this group of athletes? Br J Sports Med 2016;50:A82.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Stepen povezanosti između indeksa telesne mase i procenta masti kod vrhunskih sportista