Sanjin Kovačević

Sanjin Kovačević
Sanjin Kovačević

Razlog upisa na Master studije PAHET

Master sam upisao zbog zainteresovanosti za oblasti predviđene programom studija i sticanja novih saznanja iz istih. Studije su opravdale moja očekivanja. Interesantna predavanja, odlične kolege i mnogo pozitivne atmosfere.

Biografija:

Rođen je 03. 05 1989. god. u Sarajevu. Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu upisao 2008. god., a završio 2014.god., sa prosečnom 9,00. Od 2015. god. je zaposlen u Institutu za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Specijalističke akademske studije, modul Nuklearna medicina upisao je 2014. god. U toku je pisanje završnog rada na temu: Pozitronska emisiona tomografija sa kompjuterizovanom tomografijom u dijagnostici neuroendokrinih tumora, mentor: Doc. dr Nebojša Petrović. Doktorske akademske studije, modul Fiziološke nauke upisao je 2015. god. Oblasti interesovanja: Elektrofiziologija, Nefrologija, Sportska medicina, Ishrana.

Učešće na stručnim simpozijumima i naučnim konferencijama:

 1. IOC course on sport cardiology: current concepts in the evaluation of athlete's heart
 2. Edukativna konferencija u okviru projekta “Hrana za život “
 3. Obuka prve pomoći (Crveni krst Srbije)
 4. Seminar: Primarni glomerulonefritisi – savremena shvatanja, u okviru kontinuirane medicinske edukacije

Spisak naučnih radova:

 1. Nesovic-Ostojic J, Markovic-Lipkovski J, Todorovic J, Cirovic S, Kovacevic S, Paunovic A, Cemerikic D, Milovanovic A. Immunolocalization of the TASK2 potassium channel in frog kidney. Folia Biologica (Krakow). 2016; 64(3):183-188.
 1. Stanojević M, Spasic S, Kovacevic S, Lopicic S, Nesovic-Ostojic J, Nedeljkov V, Prostran M. The intensity of non-synaptic epileptiform activity on an invertebrate neuron model system is dose – dependently suppressed by magnesium. London Students’ Neuroscience Conference. Abstract Proceedings, London, 2016, p.20
 2. Stanojević M, Lopicic S, Spasic S, Nesovic-Ostojic J, Kovacevic S, Nedeljkov V, Prostran M. The intensity of nonsynaptic epileptiform activity of leech Retzius neurons under different ionic conditions. Regional Biophysics Conference. Book of Abstracts. Trieste, 2016, p.68
 3. Kovačević S, Kovačević D, Kokošar N. Otorinolaringološka simptomatologija kod starijih pacijenata u ambulanti tercijarne zdravstvene ustanove. Knjiga sažetaka sa 55. Kongresa studenata biomedicinskih nauka Srbije. Vrnjačka Banja, 2014; str.322.
 4. Kovačević N, Kovačević S, Krstić S. Iskustva pacijenata u korišćenju slušnih aparata kod rehabilitacije oštećenja sluha. Knjiga sažetaka sa 55. Kongresa studenata biomedicinskih nauka Srbije. Vrnjačka Banja, 2014; str.378.
 5. Kovačević S, Kovačević D. Sarkoidoza kože: klinička slika, laboratorijski nalazi i zahvatanje ostalih organa. Knjiga sažetaka sa 54. Kongresa studnata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem. Kopaonik, 2013; str.87.
 6. Vučević D, Radak Đ, Kovačević D, Milovanović I, Radosavljević T, Mladenović D, Kovačević S. Korelacija između aktivnosti alfa naftil acetat esteraze i različitog stepena suženja humane karotidne arterije. Medicinska istraživanja. 2013; 47(1):21-32.
 7. Kovačević N, Kovačević S, Kovačević D. Fly vaccination coverage among seniors in Belgrade, Serbia: Study of knowledge, attitudes and practices. Abstract book of 24th Europian student’s conference. Berlin, 2013; p378.
 8. Kovačević S, Kovačević D. Divertikularna bolest creva na autopsijama. Medicinski podmladak. 2012; 63(1-2):54-57.
 9. Vučević D, Radak Đ, Kovačević D, Milovanović I, Radosavljević T, Mladenović D, Kovačević S, Mascarell-Maričić L. Citohemijska analiza alfa naftil acetat esteraze u ateroskleroznim lezijama humane karotidne arterije. Medicinska istraživanja. 2012; 46(2):33-43.
 10. Kovačević D, Kovačević S. Aktivnost alfa naftil acetat esteraze u humanom karotidnom plaku različite morfologije. Knjiga sažetaka sa 53. Kongresa studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem. Kopaonik, 2012; str.352.
 11. Lazić M, Džakula A, Kovačević S. Ispitivanje uloge apoptoze u virusnom miokarditisu. Knjiga sažetaka sa 53. Kongresa studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem. Kopaonik, 2012; str.340.

 

Odbranjen Master rad pod nazivom: Značaj fizičke aktivnosti kod pacijenata obolelih od malignih tumora:sistematski pregled