Frančesko Lic (Francesco Lietz)

Biografija:

Frančesko Lic (Francesco Lietz), je rođen 1990. godine u Napulju (Italija), gde je završio školovanje. Psihologški fakultet (trogodišnje studije) u Napulju završio je 2011. godine. Master kliničke psihologije (dvogodišnje studije) u Torinu (Italija) završio je 2014. godine. Studirao je i u Erebru (Švedska) na razmeni (ERASMUS program) za 6 meseci (Sept 2012 – Jan 2013). Došao je u Beograd 2013. za istraživanje na „Institutu Za Mentalno Zdravlje“ u okviru programa ERAWEB. 2014. godine upisao je Doktorske Studije na Medicinskom Fakultetu (smer Javno Zdravlje) u okviru programa ERAWEB.  Frančesko Lic usavršavao se iz oblasti javnog zdravlja. U sklopu načnog i stručnog rada Frančesko Lic objavio je 2 rada u zborniku međunarodnog skupa i jedan rad u zborniku nacionalnog skupa.

Izvod u zborniku međunarodng skupa:

  1. Lietz F. Multidimensional well-being among Italian and Serbian students: the Belgrade-Turin pilot study. Young Researchers’ Forum. Abstracts of rewarded oral presentations. ASPHER at the European Public Health Conference - Milan 2015. http://www.aspher.org/
  2. Lietz F. Testing a multidimensional model to measure well-being among university students: experience from Italy and Serbia. VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences – Belgrade, Serbia – September 3-6, 2015. www.iassr2.org/?page_id=132

Izvod u zborniku nacionalnog skupa

  1. Lietz F. Multidimenzioni pristup merenju blagostanja u studentskoj populaciji. Treći kongres socijalne medicine sa međunarodnim učešćem , 7-9. oktobar, Zlatibor. Zbornik radova i rezimea. Beograd: Sekcija za socijalnu medicinu Srpskog lekarskog društva. 337.

Odbranjen Master rad pod nazivom: Efekti intervencije na društvenoj mreži"Fejsbuk" za unapređenje fizičke aktivnosti i zdravlјe studenata medicine