Integrisane akademske studije – Izborni predmeti

Fiziologija fizičkog vežbanja - fiziologija sporta
Odgovorni nastavnik: Prof. dr Sanja Mazić
Organizator i izvođač:  Katedra za medicinsku fiziologiju
Vreme održavanja:  IV semestar
Broj časova: 15 časova teorijske nastave + 4 časa praktične nastave + 11 časova samostalni rad studenta
Broj studenata: 30-60
Cilj predmeta: Uticaj fizičke aktivnosti na homeostatske kontrolne sisteme organizma
Način provere znanja: TEST

Program nastave – Teme i izvođači

  1. Oksidativni stres u sportu – 2 časa, Prof. dr Ljiljana Šćepanović
  2. Specifičnosti ishrane sportista – 2 časa, Prof. dr Slavica Suzić
  3. Ograničavajući faktori za postizanje maksimalne potrošnje kiseonika – 2 časa, Prof. dr Dušan Mitrović
  4. Uticaj faktora spoljašnje sredine na fizičku aktivnost – 3 časa, Doc.dr Predrag Brkić
  5. Fiziološka adaptacija na redovnu intenzivnu fizičku aktivnost – 2 časa, Doc.dr Marina Đelić
  6. Biološki izvori energije – anaerobna i aerobna fizička aktivnost – 2 časa, Prof.dr Sanja Mazić
  7. Fizička aktivnost koja dovodi do unapređenja zdravlja – 2 časa, Prof.dr Sanja Mazić
  8.  Testiranje sportista,
   • Testiranje funkcionalnih sposobnosti kardiovaskularnog i respiracionog sistema – 2 časa
   • Testovi za procenu snage – 1 čas
   • Testovi za procenu brzine – 1 čas

   Prof. dr Sanja Mazić – po dogovoru sa studentima

Fiziološki regulacijski mehanizmi u ekstremnim ambijentalnim uslovima

Odgovorni nastavnik: Prof. dr Dušan Mitrović
Organizator i izvođači: Katedra za medicinsku fiziologiju i Katedra za biofiziku u medicini
Vreme održavanja: letnji (IV semestar)
Broj časova: 15 časova teorijske nastave + 15 časova samostalni rad studenta
Broj studenata: 30–60
Cilj predmeta: Integracija znanja iz fiziologije primenjena na boravke u ekstremnim ambijentalnim uslovima: ronjenje, letenje, boravak na velikim nadmorskim visinama i u bestežinskim uslovima
Način provere znanja: TEST

Program nastave – Teme i izvođači:

 1. Zakoni fizike relevantni za fiziologiju u uslovima povišenog i sniženog atmosferskog pritiska – 3 časa, Prof. dr Miodrag Letić, Doc. dr Dejan Žikić
 2. Fiziologija u uslovima povišenog ambijentalnog pritiska – 2+2 časa, Prof. dr Dušan Mitrović
 3. Fiziologija u uslovima smanjenog atmosferskog pritiska – 3 časa, Prof. dr Ljiljana Šćepanović
 4. Aklimatizacija na dugotrajni boravak na velikoj nadmorskoj visini i problemi kod akutnog izlaganja niskom atmosferskom pritisku – 2 časa, Prof. dr Dušan Mitrović (Doc. dr Predrag Brkić)
 5. Fiziologija u uslovima mikrogravitacije – 3 časa, Doc. dr Miloš Petrović
Primena fizičke aktivnosti u terapiji hroničnih nezaraznih bolesti i kod posebnih grupa

Odgovorni nastavnik: Prof. dr Sanja Mazić
Organizator i izvođač: Katedra za Medicinsku fiziologiju, Katedra za Pedijatriju, Katedra za Internu medicinu, Katedra za Psihijatriju, Katedra za Ginekologiju, Katedra za Hirurgiju
Vreme održavanja: X semestar
Broj časova: 24 časa teorijske nastave + 6 časova individualni rad studenta
Broj studenata: 30-60
Cilj predmeta: Primena individualno dozirane, programirane i kontrolisane fizičke aktivnosti u terapiji hroničnih nezaraznih bolesti као i specifičnosti fizičke aktivnosti posebnih grupa.
Način provere znanja: TEST

Program nastave – Teme i izvođači

 1. Fizička aktivnost u prevenciji i terapiji hroničnih nezaraznih oboljenja – 2 časa, Prof. dr Sanja Mazić
 2. Principi doziranja fizičke aktivnosti, aerobna i anaerobna fizička aktivnost, vežbe snage i izdržljivosti – 2 časa, Doc. dr Predrag Brkić
 3. Fizička aktivnost u terapiji gojaznosti – 2 časa, Doc. dr Dejan Nešić
 4. Fizička aktivnost u terapiji diabetes mellitus-a tip 2 – 2 časa, Prof. dr Mirjana Šumarac – Dumanović
 5. Mesto fizičke aktivnosti u lečenju najznačajnih oboljenja kardiovaskularnog sistema – 2 časa, Prof. dr Milica Dekleva
 6. Mesto fizičke aktivnosti u lečenju najznačajnijih oboljenja respiratornog sistema – 2 časa, Doc. dr Vladimir Žugić
 7. Fizička aktivnost starih – 2 časa, Doc. dr Igor Pantić
 8. Fizička aktivnost žena u različitim životnim dobima – 2 časa, Prof. dr Milan Terzić
 9. Fizička aktivnost u prevenciji i terapiji osteoporoze – 2 časa, Doc. dr Marina Đelić
 10. Fizička aktivnost dece – 2 časa, Prof. dr Vojislav Parezanović
 11. Uloga fizičke aktivnosti u mentalnom zdravlju – 2 časa, Doc. dr Nađa Marić
 12. Najčešće povrede i bolesti u vrhunskom sportu – iskustva Olimpijskog tima Srbije – 2 časa, Prof. dr Dragan Radovanović
 13. Praktičan rad: sastavljanje programa individualno doziranog i programiranog programa vežbanja različite namene – 6 časova Prof. dr Sanja Mazić (Asist. dr Biljana Đurić, Asist. dr Slavica Mutavdžin, Asist. dr Nikola Topalović)