Integrisane akademske studije – Izborni predmeti

Fiziologija fizičkog vežbanja - fiziologija sporta

Odgovorni nastavnik: Prof. dr Sanja Mazić
Organizator i izvođač: Katedra za medicinsku fiziologiju
Vreme održavanja: letnji (IV semestar)
Broj časova: 15 časova teorijske nastave + 4 časa praktične nastave + 11 časova samostalni rad studenta
Broj studenata: 30–60
Cilj predmeta: Uticaj fizičke aktivnosti na homeostatske kontrolne sisteme organizma
Način provere znanja: test
Program nastave:
Teme i izvođači:

 1. Fizička aktivnost i vežbanje – kako sastaviti trenažni program – 3 časa, Prof. dr Sanja Mazić, asist. dr Slavica Mutavdžin
 2. Fiziološke adaptacije na dugotrajnu intenzivnu fizičku aktivnost – 2 časa, Prof. dr Marina Đelić
 3. Ograničavajući faktori za postizanje maksimalne potrošnje kiseonika – kako biti šampion u sportovima izdržljivosti i izračunavanje vrednosti – 2 časa, Prof. dr Sanja Mazić, asist. dr Biljana Đurić
 4. Uticaj faktora spoljašnje sredine na fizičku aktivnost – kako ostvariti vrhunski rezultat u izmenjenim uslovima spoljašnje sredine – 2 časa, Prof. dr Predrag Brkić
 5. Telesna kompozicija i antropomorfološke karakteristike sportista -optimalni procenat telesnih mišića i masti – 2 časa, Prof. dr Dejan Nešić
 6. Specifičnosti ishrane sportista – značaj za uspeh u sportu – 2 časa, Prof. dr Sanja Mazić, asist. dr Nikola Topalović
 7. Oksidativni stres u sportu – uticaj na zdravlje i sportski rezultat – 2 časa, Doc. dr Marija Stojanović
 8. Praktična nastava – primeri iz prakse:
  • Testiranje funkcionalnih sposobnosti kardiovaskularnog i respiracionog sistema – 2 časa
  • Testovi za procenu snage – 1 čas
  • Testovi za procenu brzine – 1 čas
  • Testovi za procenu fleksibilnosti – 1 čas

Prof. dr Sanja Mazić (Doc. dr Marija Stojanović, Asist. dr Biljana Đurić, Asist. dr Slavica Mutavdžin, Asist. dr Nikola Topalović)

Primena fizičke aktivnosti u terapiji hroničnih nezaraznih bolesti i kod posebnih grupa

Odgovorni nastavnik: Prof. dr Sanja Mazić
Organizator i izvođač: Katedra za Medicinsku fiziologiju, Katedra za Pedijatriju, Katedra za Internu medicinu, Katedra za Psihijatriju, Katedra za Ginekologiju, Katedra za Hirurgiju
Vreme održavanja: X semestar
Broj časova: 30 časova
Broj studenata: 30-60
Cilj predmeta: Primena individualno dozirane, programirane i kontrolisane fizičke aktivnosti u terapiji hroničnih nezaraznih bolesti као i specifičnosti fizičke aktivnosti posebnih grupa.
Struktura nastave: 15 časa teorijske nastave + 15 časova individualni rad studenta
Način provere znanja: Test
Program nastave:

 1. Fizička aktivnost u prevenciji i terapiji hroničnih nezaraznih oboljenja – 2 časa, Prof. dr Sanja Mazić
 2. Principi doziranja fizičke aktivnosti, aerobna i anaerobna fizička aktivnost, vežbe snage i izdržljivosti – 2 časa Prof. dr Predrag Brkić
 3. Fizička aktivnost u terapiji gojaznosti – 2 časa, Prof. dr Dejan Nešić
 4. Fizička aktivnost u terapiji diabetes mellitus-a – 2 časa, Prof. dr Mirjana Šumarac – Dumanović
 5. Mesto fizičke aktivnosti u lečenju najznačajnih oboljenja kardiovaskularnog sistema – 2 časa, Prof. dr Milica Dekleva
 6. Mesto fizičke aktivnosti u lečenju najznačajnijih oboljenja respiratornog sistema – 2 časa, Doc. dr Spasoje Popević
 7. Fizička aktivnost starih – 2 časa, Prof. dr Igor Pantić
 8. Fizička aktivnost žena u različitim životnim dobima– 2 časa, Prof. dr Miroslava Dugalić Gojnić
 9. Fizička aktivnost u prevenciji i terapiji osteoporoze – 2 časa, Prof. dr Marina Đelić
 10. Fizička aktivnost dece – 2 časa, Prof. dr Vojislav Parezanović
 11. Uloga fizičke aktivnosti u mentalnom zdravlju – 2 časa, Doc. dr Olivera Vuković
 12. Najčešće povrede i bolesti u vrhunskom sportu – iskustva Olimpijskog tima Srbije – 2 časa, Prof. dr Dragan Radovanović
 13. Praktičan rad: sastavljanje programa individualno doziranog i programiranog programa vežbanja različite namene – 6 časova Prof. dr Sanja Mazić, asist. dr Biljana Đurić, asist. dr Slavica Mutavdžin, asist. dr Nikola Topalović

 

Hormonska regulacija metaboličkih procesa

Odgovorni nastavnik: Doc. dr Marija Stojanović
Organizator i izvođač: Katedra za medicinsku fiziologiju
Vreme održavanja: letnji (IV semestar)
Broj časova: 15 časova teorijske nastave + 15 časova samostalni rad studenta
Broj studenata: 30–60
Cilj predmeta: Integralno razmatranje interaktivnih odnosa između funkcije hormona i metaboličkih procesa u različitim fiziološkim stanjima
Način provere znanja: test
Program nastave:
Teme i izvođači:

 1. Hormonska regulacija metabolizma ugljenih hidrata – 2 časa, Prof. dr Dejan Nešić, Asist. dr Dušan Todorović
 2. Hormonska regulacija metabolizma proteina – 2 časa, Doc. dr Marija Stojanović
 3. Hormonska regulacija metabolizma masti i lipoproteina – poremećaj, osnova za nastanak bolesti – 3 časa, Prof. dr Zvezdana Kojić
 4. Metabolizam minerala i kosti – 2 časa, Prof. dr Marina Đelić
 5. Hormonska aktivnost u toku intenzivnih metaboličkih procesa (fizičko vežbanje) – 2 časa, Prof. dr Sanja Mazić
 6. Adaptacija na stresore – 2 časa, Prof. dr Dejan Nešić
 7. Biološki ritmovi – 2 časa, Prof. dr Olivera Stanojlović
Fiziološki principi ishrane

Odgovorni nastavnik: Prof. dr Dejan Nešić
Organizator i izvođač: Katedra za medicinsku fiziologiju
Semestar: letnji (IV semestar)
Broj časova: 15 časova teorijske nastave + 15 časova samostalni rad studenta
Broj studenata: 30–60
Cilj predmeta: Integralno razmatranje fiziološke osnove ishrane u različitim fiziološkim stanjima
Način provere znanja: test
Program nastave:
Teme i izvođači:

 1. Principi i sastavljanje hranljivog obroka – 2 časa, Prof. dr Dejan Nešić, asist. dr Slavica Mutavdžin
 2. Specifičnosti ishrane u trudnoći i laktaciji – 2 časa, Prof. dr Marina Đelić
 3. Moždano-crevna osovina i regulacija unosa hrane – 2 časa, Doc. dr Marija Stojanović
 4. Specifičnosti ishrane dece i adolescenata – 2 časa, Doc. dr Marija Stojanović, asist. dr Rada Jeremić
 5. Bazalni metabolizam i dnevne energetske potrebe dece i adolescenata –1 čas, Prof. dr Dejan Nešić
 6. Specifičnosti ishrane u aterosklerozi i endotelijalnoj disfunkciji – 1 čas, Prof. dr Predrag Brkić
 7. Specifičnosti ishrane starih osoba – 1 čas, Prof. dr Igor Pantić
 8. Specifičnosti ishrane u vanrednim uslovima i izračunavanje dnevnog unosa – 2 časa, Prof. dr Sanja Mazić, asist. dr Nikola Topalović
 9. Specifičnosti ishrane sportista i sastavljanje hranljivog obroka za sportistu – 2 časa, Prof. dr Sanja Mazić, asist. dr Biljana Đurić
Fiziološki mehanizmi regulacije u ekstremnim ambijentalnim uslovima

Odgovorni nastavnik: Prof. dr Dušan Mitrović
Organizator i izvođači: Katedra za medicinsku fiziologiju i Katedra za biofiziku u medicini
Vreme održavanja: letnji (IV semestar)
Broj časova: 15 časova teorijske nastave + 15 časova samostalni rad studenta
Broj studenata: 30–60
Cilj predmeta: Integracija znanja iz fiziologije primenjena na boravke u ekstremnim ambijentalnim uslovima: ronjenje, letenje, boravak na velikim nadmorskim visinama i u bestežinskim uslovima
Način provere znanja: test

Program nastave:

 1. Zakoni fizike relevantni za ekstremne ambijentalne uslove sa posebnim osvrtom na uslove povišenog i sniženog atmosferskog pritiska – 3 časa Prof. dr Nebojša Milošević, Prof. dr Dejan Žikić
 2. Fiziološki mehanizmi regulacije i adaptacija na ekstremno visoke i niske temperature ambijenta – 2 časa Prof. dr Dejan Nešić
 3. Fiziološki mehanizmi regulacije u uslovima mikrogravitacije – 2 časa Prof. dr Predrag Brkić
 4. Fiziološki mehanizmi regulacije u uslovima povišene nadmorske visine i adaptacija na dugotrajni boravak na povišenoj nadmorskoj visini 2 časa Doc. dr Marija Stojanović
 5. Fiziološki mehanizmi regulacije u uslovima povišenog ambijentalnog pritiska – primeri iz ronjenja – 3 časa Prof dr Sanja Mazić
 6. Fiziološki mehanizmi regulacije u uslovima povišene vlažnosti vazduha– 1 čas Prof. dr Marina Đelić
 7. Fiziološki mehanizmi regulacije na promenu vremenske zone – može li se prevenirati jetleg – 2 časa Prof. dr Marina Đelić
Fiziologija dečjeg uzrasta

Odgovorni nastavnik: Prof. dr Marina Đelić
Organizator i izvođač:  Katedra za Medicinsku fiziologiju, Katedra za Pedijatriju
Vreme održavanja:  II semestar
Struktura predmeta: 18 časova teorijske nastave + 2 časa vežbe + 10 časova samostalni rad studenta
Broj studenata: 30-60
Cilj predmeta:.Cilj predmeta je da studentima druge godine približi specifičnosti fiziologije dečijeg uzrasta.
Ishod predmeta: Studenti druge godine, nakon odslušane nastave medicinske fiziologije, nemaju dovoljno znanja i veština o fiziologiji dečijeg uzrasta. Razlog tome je što je nastava medicinske fiziologije usmerena ka objašnjavanju fizioloških principa i regulatornih mehanizma kod odraslog čoveka. Zato će studenti nakon odslušanog ovog izbornog predmeta biti priprmljeni za nastavu na predmetu Pedijatrija. Naime, studenti će steći neophodna znanja o rastu i razvoju, fiziološkim varijacijama hematoloških i biohemijsklih parametara kod dece. Takođe, ishod učenja biće i adaptacija sistema organa na spoljašnju sredinu u smislu razvoja sistema organa tokom dečjeg perioda. Na kraju studenti će imati saznanja o uticajima različitih stimulativnih faktora kao što su fizička aktivnost i ishrana na rast i razvoj dece. Nakon završenog kursa, studenti će samostalno moći da tumače krive rasta kod dece i sastave hranljiv obrok za različite uzraste.
Preporučena literatura:

 1. Guyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija. Savremena administracija, Beograd, 2008.
 2. Pedijatrija za studente medicine. Medicinski fakultet Beograd
 3. Chamley C. Developmental Anatomy and Physiology of Children A Practical Approach. Elsevier 2005.

Način provere znanja: test
Sadržaj predmeta:

 1. Fiziologija rasta i razvoja dece (2 časa) Prof. dr Marina Đelić
 1. Fiziološki razvoj respiratornog sistema tokom dečjeg perioda (2 časa) Doc. dr Biljana Međo
 1. Značaj adaptacije kardiovaskularnog sistema na ekstrauterini život (2 časa) Prof. dr Milan Đukić
 1. Hematološki parametri kod dece prema uzrastu (2 časa) Prof. dr Nada Krstovski
 1. Biohemijski parametri kod dece prema uzrastu (2 časa) Prof. dr Sonja Mirselčić Denčić, asist dr Anđelka Isaković
 1. Razvoj refleksa mokrenja kod dece (2 časa)  Doc. dr Brankica Spasojević
 1. Značaj fizičke aktivnost na rast i razvoj dece (2 časa) Prof. dr Sanja Mazić
 1. Balneološki pristup lečenju povreda ekstremiteta kod dece (2 časa) Prof. dr Dejan Nešić
 1. Specifičnosti ishrane kod dece školskog i predškolskog uzrasta (2 časa) Doc. dr Marija Stojanović
 1. Vežbe
  • Upotreba percentila za procenu telesnog rasta kod dece (1 čas) Prof. dr Marina Đelić, asist. dr Rada Jeremić
  • Sastavljanje hranjivog obroka za decu različitog uzrasta (1 čas) Doc. dr Marija Stojanović, asist. dr Dušan Tododrović