Zdravstvo

Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem

Dobrodošli na deo sajta koji je namenjen Laboratoriji za medicinu sporta i terapiju vežbanjem.

Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, obnovljena je kroz ideju i velikodušnom donacijom Branke i prof. dr Nebojse Popovica. Ova nova Laboratorija svoje mesto pronalazi na Institutu za medicinsku fiziologiju istog fakulteta na osnovama Laboratorije za fiziologiju fizičke aktivnosti, osnovane 2000. godine. Laboratorija sada zahvaljujuci pomenutoj donaciji dobija ne samo novi izgled već proširuje i svoju delatnost uz jasno definisanu misiju i ciljeve. U isto vreme nastavlja da nudi multidisciplinarni pristup svojim korisnicima radi postizanja boljih rezultata, ali i u cilju unapređenja zdravlja, a sve to uz aktivan angažman profesora i asistenata Medicinskog fakulteta različitih specijalnosti.

Naš tim

Na Institutu za Medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu zaposleno je 20 nastavnika i saradnika koji su završili, ili završavaju neku od osnovnih medicinskih specijalizacija i užih specijalizacija na našem fakultetu.

Specijalističke i subspecijalističke oblasti koje su dostupne od strane zaposlenih na našem Institutu su:

 • sportska medicina,
 • klinička fiziologija,
 • fizikalna medicina,
 • interna medicina,
 • pedijatrija,
 • neurologija,
 • psihijatrija,
 • ginekologija,
 • klinička biohemija
 • laboratorijska medicina,
 • balneoklimatologija
 • baromedicina,
 • ishrana zdravih i bolesnih ljudi, i
 • medicina bola.

Na Institutu su zaposleni i 1 viši laboranat biohemičar, 3 medicinska tehničara (jedan opšti smer i dva fizioterapeuta).
Svi nastavnici – specijalisti imaju važeću licencu Lekarske komore Srbije, kao i većina laboranata važeću licencu Komore medicinskih sestara i tehničara.
Institut za medicinsku fiziologiju ima sekretara instituta, operatera na kompjuteru, 5 stalno zaposlenih spremačica, jednog majstora i domara zgrade.

Oprema

Na Institutu od 2000. godine postoji oprema za funkcionalna testiranja; pokretna traka (tredmil), ergobicikl, ergospirometar, defibrilator (sva napred navedena oprema dobijena u okviru donacije Crvenog Krsta Nemačke). U inventaru Instituta su EKG aparat i spirometar, a preko TEMPUS projekta SPEED, nabavljeni su i ručni ergometar i portabilni ergospirometar. Kao donacija nabavljen je i uređaj za procenu telesne kompozicije metodom bioimedance, koji je ujedno i medicinska vaga.

Na ovoj opremi vršiće se procena funkcionalne sposobnosti i na osnovu dobijenih rezultata, sastavljanje individualno doziranog, programiranog i kontrolisanog vežbanja u cilju prevencije oboljevanja, terapije većine hroničnih nezaraznih bolesti (gojaznost, hipertenzija, dijabetes, osteoporoza ….), ali i planiranje sportskog treninga u cilju poboljšanja sportskih rezultata.

Vizija

S obzirom na činjenicu da su u ovoj Laboratoriji zaposleni profesori i saradnici Medicinskog fakulteta, naša vizija je da, prvenstveno, edukujemo društvo u celini o značaju fizičke aktivnosti u prevenciji bolesti.

S druge strane, Laboratorija, kao naučna i obrazovna baza, nudi priliku da se u našoj ustanovi obrazuju nove, savremene generacije lekara, sestara, trenera, psihologa i defektologa, na svim nivoima studija. Studenti će multidisciplinarnim pristupom moći da obave praksu i steknu praktična znanja o akutnoj i hroničnoj adaptaciji organizma na fizički napor kao i o individualnom doziranju vežbanja u preventivne, terapijske i trenažne svrhe.

Na kraju, naša ideja vodilja je da će postojanje ovog interdisciplinarnog centra u kome će, na jednom mestu, korisnici moći da dobiju stručno mišljenje profesora i saradnika Medicinskog fakulteta, eksperata u različitim oblastima medicine, doprineti pravilnoj preventivnoj i terapijskoj primeni fizičke aktivnosti kod bolesnika od hroničnih nezaraznih bolesti. Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem je jedina laboratorija ove vrste u našoj zemlji.