1. Utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti dece od 6 do 14 godina života za bavljenje sportskim aktivnostima

Kako fizička aktivnost utiče na zdravlje Vaše dece?
Kada i koliko često se utvrđuje opšta zdravstvena sposobnost dece od 6 do 14 godina za bavljenje sportskim aktivnostima?
Šta sve od pregleda obuhvata utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti dece od 6 do 14 godina za bavljenje sportskim aktivnostima?

2. Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti dece od 6 do 14 godina života za bavljenje sportskim aktivnostima

Kada se sprovodi utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti dece od 6 do 14 godina života za bavljenje sportskim aktivnostima?
Šta sve od pregleda obuhvata utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti dece od 6 do 14 godina za bavljenje sportskih aktivnosti?

3. Kontrolni pregled dece od 6 do 14 godina života za utvrđivanje opšte, odnosno posebne zdravstvene sposobnosti za bavljenje sportskim aktivnostima

Kontolni pregledi će biti organizovani u zavisnosti od potrebe i u vremenskom intervalu koji lekar proceni.

4, 5 Individualni i grupni zdravstveno-vaspitni rad

Šta je zdravstveno-vaspitni rad?
Koje se teme sve obrađuju kroz zdravstveno-vaspitni rad?
Kako se obavlja zdravstveno-vaspitni rad?

6. Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti profesionalnih sportista za bavljenje sportskim aktivnostima

Kada se sprovodi i utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti profesionalnih sportista za bavljenje sportskim aktivnostima?
Šta sve od pregleda obuhvata utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti profesionalnih sportista za bavljenje sportskim aktivnostima?

7. Procena morfološkog statusa – antropometrijska merenja

Šta je procena morfološkog statusa?
Koje su metode za procenu morfološkog sastava?
Koje su metode dostupne u našoj ustanovi?
Šta je merenje debljine kožnih nabora pomoću kalipera?
Koje su prednosti merenja debljine kožnih nabora pomoću kalipera?
Šta je procena telesnog sastava bioelektričnom impedancom?
Koje su prednosti procene telesnog sastava bioelektričnom impedancom?

8. Procena funkcije respiratornog sistema – spirometrijska ispitivanja

Šta predstavljaju spirometrijska testiranja?
Kako se izvodi test spirometrije?

9. Procena opšteg zdravstvenog i kondicionog stanja – ergometrijsko testiranje

Šta predstavlja ergometrijsko testiranje?
Kada je osobama koje se bave fizičkom aktivnošću potrebno ergometrijsko testiranje?
Kako se izvodi ergometrijsko testiranje?
Da li postoje potencijalni rizici tokom ergometrijskog testiranja?
Kako se pripremiti za ergometrijsko testiranje?

10. Procena opšteg zdravstvenog i kondicionog stanja – ergospirometrijsko testiranje

Šta predstavljaja ergospirometrijsko testiranje?
Kada je osobama koje se bave fizičkom aktivnošću potrebno ergospirometrijsko testiranje?
Kako se izvodi ergosprometrijsko testiranje?
Da li postoje potencijalni rizici tokom ergospirometrijskog testiranja?
Kako se pripremiti za ergospirometrijsko testiranje?

11. EHO pregled srca

Šta je EHO pregled srca?
Kada treba raditi EHO pregled srca?
Koje su prednosti EHO pregleda srca?

12. Holter monitoring EKG i pritiska

Šta predstavlja holter monitoring EKG i pritiska?
Kada se radi holter monitoring i koje su prednosti u odnosu na klasično EKG registrovanje i merenje arterijskog krvnog pritiska?

13. Ultrazvuk unutrašnjih organa (abdomen, tiroidna žlezda)

Šta predstavlja ultrazvuk unutrašnjih organa?
Kada treba uraditi ultrazvučni pregled unutrašnjih organa?
Koji poremećaji zdravlja mogu da se otkriju ultrazvukom unutrašnjih organa?
Šta predstavlja ultrazvučni pregled tiroidne žlezde?
Kako izgleda ultrazvučni pregled?

14. Ultrazvuk mekih tkiva

Šta predstavlja ultrazvučni pregled mekih tkiva?
Kada treba uraditi ultrazvučni pregled mekih tkiva?
Kako izgleda ultrazvučni pregled mekih tkiva i na kom principu je zasnovana metoda?
Koji poremećaji zdravlja mogu da se otkriju ultrazvukom mekih tkiva?

15. Testovi anaerobnog kapaciteta (određivanje laktata u krvi)

Na koji način se procenjuje treniranost sportista?
Kako se utvrđuje laktatni anaerobni prag?

16.Procena specifičnih motoričkih sposobnosti sportista (u saradnji sa Institutom za biofiziku): procena snage, procena brzine, procena koordinacije, procena ravnoteže, procena preciznosti, procena fleksibilnosti, procena faktora agilnosti

17. Terenska testiranja (funkcionalna i motorička)

Šta su trerenska testiranja?
Kako izvodimo terenska testiranja?
Šta je to što nas izdvaja od drugih?

18. Određivanje koncentracije oligoelemenata u krvi i savet o eventualnoj korekciji

Šta su oligoelementi?
Zašto su oligoelementi bitni za organizam sportiste i kako se manifestuje njihov nedostatak?
Na koji način se utvrđuje sadržaj oligoelemenata?

19. Određivanje koncentracije vitamina u krvi i savet o eventualnoj korekciji

Koji su vitamini od posebnog značaja za organizam sportiste i koji su simptomi njihovog nedostatka?
Kako se određuje koncentracija vitamina?

20. Procena oksidativnog statusa

Šta je to oksidativni stres?
Kako se vrši procena oksidativnog statusa?
Kome su namenjeni ovi testovi?

21. Procena uhranjenosti sportista i savet o ishrani

Šta predstavlja procena uhranjenosti?
Kako procenjujemo stepen uhranjenosti?
Šta je to što nas izdvaja od drugih?

22. Sastavljanje individualnog plana ishrane i suplementacije sportista

Šta predstavlja individualni plan ishrane?
Koje metode koristimo u sastavljanju individualnog plana ishrane i suplementacije sportiste?
Šta je to što nas izdvaja od drugih?

23. Izrada predloga-primera ishrane za različita patološka stanja (lista namirnica i primer jelovnika za jedan dan)

Šta predstavlja predlog ishrane za različita patološka stanja?
Koje metode koristimo?

24. Savetovanje ili informisanje sportista o primeni propisanog leka sa osvrtom na antidoping pravila i terapijsko izuzeće (TUI)

Šta predstavlja terapijsko izuzeće (TUI)?
Kada se sportisti odobrava terapijsko izuzeće (TUI)?

25. Procena psihološkog statusa sportista

26. Savetovalište o oporavku sportista

27. Sastavljanje individualno doziranog i programiranog programa fizičke aktivnosti u terapijske svrhe (u saradnji sa odgovarajućim Klinikama za internu medicinu) uz redovnu kontrolu prepisanog programa vežbanja

Šta je podrazumeva individualno doziran i programiran program fizičke aktivnosti u terapijske svrhe?
Kako se individulno dozira fizička aktivnost?

28. Sastavljanje programa fizičke aktivnosti u preventivne svrhe, a prema vrednosti srčane frekvencije

Šta podrazumeva sastavljanje programa fizičke aktivnosti u preventivne svrhe?
Kako se dozira fizička aktivnost u preventivne svrhe prema vrednosti srčane frekvencije?

29. Individualno dizajnirani programi u cilju poboljšanja elemenata fizičke forme i postizanje boljih sportskih rezultata – preporuka trenažnog programa za sportiste

34. Konzilijarni pregled nastavnika MF (tri i više nastavnika)

Šta predstavlja konzilijarni pregled?
Šta je specifičnost naše ustanove?

35. Procena osnovnog psihološkog statusa

36. Procena osnovnog psihološkog statusa i brzine proste nervno-mišićne reakcije

37. Prošireni profil i psihološki status

38. Specijalistički psihijatrijski pregled

Šta predstavlja psihijatrijska dijagnostika i terapija?
39. Psihoedukacija

Šta je psihoedukacija?

40. Psihijatrijska dijagnostika i terapija

41. Motivaciona terapija

Šta je motivaciona terapija?

44. Kineziterapija, individualna (30 min)

Šta je kineziterapija?
Kada se primenjuje kineziterapija?
Koje su prednosti individualne kineziterapije?

45 Kineziterapija grupna (45 min)

Šta je kineziterapija?
Kada se primenjuje kineziterapija?
Koje su prednosti grupne kineziterapije?

46. Aparaturne fizikalne procedure

Koji su principi primene fizikalnih procedura (agenasa) ?
Koji je mehanizam terapijskog delovanja fizikalnih agenasa ?
Kako se dele fizikalne procedure (agensi) ?
Šta je to krioterapija i koji su načini primene ?
Koji su efekti krioterapije na organizam pacijenta ?
Koji su indikacije za krioterapiju ?
Koji su efekti termoterapije na organizam pacijenta ?
Koji su indikacije za termoterapiju ?
Šta je to jonoforeza ?
Koji su indikacije za jonoforezu ?
Šta je to sonoterapija (terapijski ultrazvuk) ?
Koji su indikacije za sonoterapiju (terapijski ultrazvuk) ?
Šta je to Transkutana elektirčna nervna stimulacija (TENS) ?
Koji su indikacije za TENS ?
Šta je to magnetoterapija?
Koji su indikacije za magnetoterapiju ?
Šta je to laseroterapija?
Kako se objašnajva analgetičko dejstvo laseroterapije ?
Kako se objašnajva antiinflamatorni efekat laseroterapije ?
Koje su indikacije za laseroterapiju ?

47. Savetovalište za bol

Šta predstavlja bol ?
Šta su to nociceptori ?
Šta je to hronični bol i ko ga leči na Institutu za Medicinsku fiziologiju ?
Šta je terapijski cilj redukcije bola ?

48. Kinezitaping

Šta je kinezitaping?
Kako se izvodi?

49. Izdavanje potvrda i prepisa

Izdavanje potvrda i prepisa

50. Šta bi svaki sportista trebalo da zna o spavanju?

Šta bi svaki sportista trebalo da zna o spavanju?

51. Da li fizička aktivnost može da dovede do neredovnih menstruacija?

Da li fizička aktivnost može da dovede do neredovnih menstruacija?