Prof. dr Dragan Hrnčić

Dragan Hrnčić
Biografija:

Dr Dragan Hrnčić je vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Specijalista je interne medicine, doktor medicinskih nauka i master menadžmenta u zdravstvu. Zaposlen je u Institutu za medicinsku fiziologiju “Rihard Burijan“ od 2009. god., u Laboratoriji za neurofiziologiju, gde učestvuje u svim delatnostima Instituta i svim vidovima dodiplomskog i poslediplomskog obrazovanja lekara. Rukovodilac je predmeta Fiziologija ponašanja, bola i pruritusa. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2008. god. kao jedan od najboljih diplomaca Beogradskog Univerziteta i dobitnik Nagrade Kruna uspeha. Obavezni lekarski staž obavio je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, položio stručni ispit za doktora medicine i upisan je u Lekarsku komoru Srbije. Specijalističke akademske studije završio je 2009. god na matičnom fakultetu i stekao zvanje specijalista doktor medicine. Doktorske akademske studije završio je na istom fakultetu 2013. odbranivši doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktor medicinskih nauka. Master akademskim studijama iz Menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite završio je na Fakultetu organizacionih nauka i Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor je monografije “Spavanje, ishrana i fizička aktivnost u regulaciji moždane hiperekscitabilnosti: translacioni aspekti ” koja je nagrađena od strane Univerziteta u Beogradu.

Oblasti užeg interesovanja:

Neurofiziologija, epileptologija, medicina spavanja, neurofarmakologija, fiziologija i medicina bola, ishrana, eksperimentalni aspekti fizičke aktivnosti

Stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu

Prof. dr D. Hrnčić se kontinuirano usavršava u svom naučnom i stručnom radu i u zemlji i u inostranstvu. Kao stipendista stručnih međunarodnih organizacija,  DAAD-a Vlade Nemačke i resornog Ministarstva za nauku usavršavao se u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Italiji, Španiji, Rusiji, Mađarskoj, Sloveniji.

Na postdoktorskom usavršavanju boravio je u zvanju gostujućeg naučnika na Univerzitetu u Kataniji, Italija i Univerzitetu u Hajdelbergu, Nemačka, gde se usavršavao u oblasti neurofiziologije, biomedicinske tehnologije i medicine bola.

Usavršavao se takođe na većem broju letnjih međunarodnih škola, kao i brojnim kursevima kontinuirane medicinske edukacije i radionicama koje i organizuje.

Učestvovao je u radu velikog broja svetskih, evropskih i nacionalnih kongresa i simpozijuma, kao i u njihovoj organizaciji.

Odabrani naučno – istraživački  radovi

Prof. dr Hrnčić  učestvuje u realizaciji projekata resornog Ministarstva za nauku Republike Srbije, SANU, EU-COST i NIH. Autor je ili koautor više od 250 naučnih radova i referata objavljenih u eminentnim međunarodnim časopisima ili saopštenih na naučnim konferencijama i kongresima širom sveta. Među više od 60 originalnih in extenso radova u renomiranoj međunarodnoj periodici su i sledeći odabrani radovi u oblasti spavanja, ishrane i fizičke aktivnosti:

  • Hrncic D, Rasic-Markovic A, Macut D, Mladenovic D, Susic V, Djuric D, Stanojlovic O. Sulfur – Containing Amino Acids In Seizures: Current State Of The Art. Current Medicinal Chemistry 2018;25(3):378-390
  • Hrnčić D, Grubač Ž, Rašić-Marković A, Šutulović N, Šušić V, Bjekić-Macut J, Stanojlović O. Sleep disruption increases seizure susceptibility: Behavioral and EEG evaluation of an experimental model of sleep apnea. Physiol Behav. 2016;155:188-194
  • Hrnčić D, Grubač Ž, Šutulović N, Rašić-Marković A, Rankov-Petrović B, Šušić V, Djurić D, Stanojlović O.  The effects of acute physical activity on severity of seizures induced in rats by homocysteine thiolactone. Act Nerv Super Rediviva 2016; 58(3):101-105.
  • Hrnčić D, Rašić-Marković A, Leković J, Čolović M, Krstić D, Macut D, Šušić V, Djuric D, Stanojlović O. Exercise decreases susceptibility to homocysteine seizures: the role of oxidative stress. International Journal of Sports Medicine 2014, 35(7):544-50
  • Hrnčić D, Rašić-Marković A, Macut-Bjekic J, Šušić V,  Djuric D, Stanojlović O. Paradoxical sleep deprivation potentiates epilepsy induced by homocysteine thiolactone in rats. Experimental Biology and Medicine 2013;238(1)77-83

Nagrade i priznanja

Stručni i naučni rad Prof. dr D. Hrnčića praćen je većim brojem nagrada i priznanja, od kojih navodimo samo neke:

  • Nagrada Veselin Lučić Univerziteta u Beogradu za najbolje stručno i naučno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta
  • Nagrada grada Beograda
  • Godišnja Nagrada i Plaketa Medicinskog fakulteta u Beogradu za naučno-istraživački rad
  • Priznanje Društva fiziologa Srbije za izuzetnu doktorsku disertaciju u oblasti fizioloških nauka
  • Priznanje Vlade R. Srbije Novo lice Srbije – Nosilac jednog od prva 204 nova Srpska pasoša

Članstvo u naučnim i stručnim društvima i asocijacijama

Hrnčić je član većeg broja nacionalnih i internacionalnih naučnih i stručnih asocijacija, među kojima su i Federation of European Neuroscience Societies (FENS), International Brain Research Organization (IBRO), European Brain and Behavior Society (EBBS), DAAD Alumni, Heidelberg Alumni International, Srpsko lekarsko društvo, Društvo fiziologa Srbije, Društvo za neuronauke Srbije, Odbor za somnologiju SANU, Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije, Fond za naučno obrazovanje Petnica, MENSA Srbija