Asist. dr Slavica Mutavdžin

Slavica Mutavdžin
Biografija:

dr Slavica Mutavdžin je asistent zaposlena od 2014. godine na Institutu za Medicinsku fiziologiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu. Medicinski fakultet, Univeziteta u Beogradu završila je 2013. god., Specijalističke akademske studije, modul Klinička farmakologija i terapija upisala je školske 2013/14. godine, a juna 2016. god. odbranila završni rad na temu: Interakcije antikoagulantnih i antitrombocitnih lekova sa supstancama biljnog porekla, mentor: doc. dr Dragana Protić. Doktorske akademske studije, modul Fiziološke nauke upisala je školske 2013/14. godine. Tema doktorske disertacije „Efekti vitamina B6 i folne kiseline na kardiovaskularni sistem pacova sa dijabetes melitusom indukovanim streptozotocinom“ odobrena je na Veću naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu, a za mentora je imenovan profesor dr Dragan Đurić. Slavica Mutavdžin je član Laboratorije za kardiovaskularnu fiziologiju u kojoj se sprovode istraživanja na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Efekti homocisteina i homocisteinu-srodnih supstanci na kardiovaskularni sistem: uloga gasnih transmitera NO, H2S i CO“ čiji je rukovodilac profesor dr Dragan Đurić. Od 2018. godine angažovana je na istom projektu. Master akademske studije fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem na Medicinskom fakutetu upisala je u okviru Tempus projekta, školske 2017/18. godine. i u toku je izrada njenog završnog Master rada.

Oblasti užeg interesovanja:

kardiovaskularna fiziologija, kardiologija, endokrinologija, kardiovaskularne promene indukovane dijabetes melitusom

 

Učešće na stručnim simpozijumima i naučnim konferencijama:

 • IV European Section Meeting of IACS (International Academy of Cardiovascular Sciences). Pécs,Hungary 28-30 September, 2017. (jedan od autora prezentovanog naučno-istraživačkog rada)
 • IOC Course on Sport Cardiology, Current Concepts in the Evaluation of Athlete’s Heart. Beograd, Srbija, 28-29. novembar 2016
 • The Third Global Students’ Conference of Biomedical Sciences. Beograd, Srbija, 20-23. oktobar 2016. (predavač na radionici)
 • 34th FIMS World Sports Medicine Congress. Ljubljana, Slovenia, 29 septembar – 2 oktobar 2016. (jedan od autora prezentovanog naučno-istraživačkog rada)
 • The Seventh International Symposium on Neurocardiology and The Sixth International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, Beograd, 16-17. oktobar 2015. (autor prezentovanih naučno-istraživačkih radova)
 • 16th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE), Lion, Francuska, 4-6. jun 2015. (autor prezentovanih naučno-istraživačkih radova)
 • V Международная научно-практическая конференция «Физкультура и здоровье: молодежная наука и инновации», Tula, Rusija., 22. maj 2015. (jedan od autora prezentovanih naučno-istraživačkih radova)
 • The First Serbian International Sports Medicine Conference, Beograd, 21-23 maj 2015.
 • 16th Congress of the Russian Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrophysiology, the 8th All-Russian Congress “Clinical Electrocardiology“, 22-23. april 2015, Kazan, Rusija (jedan od autora prezentovanih naučno-istraživačkih radova)
 • 3rd Congress of Physiological Sciences of Serbia with international participation, Beograd 29-31. oktobar 2014 (Jedan od autora prezentovanih naučno-istraživačkih radova)
 • The Sixth International Symposium on Neurocardiology and The Fifth International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, Beograd, 16-17. oktobar 2014. (autor prezentovanih naučno-istraživačkih radova)
 • 15th Congress of the Russian Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrophysiology, the 7th All-Russian Congress “Clinical Electrocardiology“, 23-24. april 2014, Belgorod, Russia (Jedan od autora prezentovanih naučno-istraživačkih radova)
 • The Fifth International Symposium on Neurocardiology and The Fourtth International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, Beograd, 17-18. oktobar 2013. (Jedan od autora prezentovanih naučno-istraživačkih radova)

Spisak naučnih radova:

Radovi štampani in extenso:

 • Protić D, Vujasinović-Stupar N, Bukumirić Z, Pavlov-Dolijanović S, Baltić S, Mutavdžin S, Marković-Denić L, Zdravković M, Todorović Z. Profile of rheumatology patients willing to report adverse drug reactions: bias from selective reporting. Patient Prefer Adherence 2016 ;10:115-21. doi: 10.2147/PPA.S96449. (IF 1,997, M22)
 • Kardum N, Milovanović B, Šavikin K, Zdunić G, Mutavdžin S, Gligorijević T, Spasić S. Beneficial Effects of Polyphenol-Rich Chokeberry Juice Consumption on Blood Pressure Level and Lipid Status in Hypertensive Subjects. J Med Food 2015; 18(11):1231-8. doi: 10.1089/jmf.2014.0171 (IF 1,864, M22)
 • Milovanovic B, Filipovic B, Mutavdzin S, Zdravkovic M, Gligorijevic T, Paunovic J, Arsic M. Cardiac autonomic dysfunction in patients with gastroesophageal reflux disease. World J Gastroenterol 2015 14;21(22):6982-9. doi: 10.3748/wjg.v21.i22.6982 (IF 2,848, M22)
 • Labudović Borović MM, Lalić MI, Borović DS, Zaletel VI, Mutavdžin SS, Bajčetić IM, Kostić VJ, Trifunović ŽZ. Structural features of arterial grafts important for surgical myocardial revascularization: part I – histology of the internal thoracic artery. Vojnosanit pregl 2015; 72(10): 914–921. doi: 10.2298/VSP140515079L (IF 0,310, M23)
 • xs Gligorijevic T, Mutavdzin S, Djajic V, Miljkovic S, Paunovic J, Arsic M, Zdravkovic M, Milovanovic B. A novel approach in assessment of baroreflex sensitivity in syncope patients. The Seventh International Symposium on Neurocardiology and The Sixth International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, Belgrade, Serbia, 16-17 Oktober 2015, Neurocard 2015:63-68.
 • Milovanovic B, Mutavdzin S, Paunovic J, Milovanovic A. “Personalni pristup u lecenju hipertenzije i simpato-vagalni balans. Prvi kongres kardionefrologije i hipertenzije Jugoistočne Evrope “KARNEF 2013” Niš, Serbia, 9-11 May 2013 Kardionefrologija – zbornik radova
 • Milovanovic B, Radivojevic V, Mutavdzin S, Simic M. The Heritability of Heart Rate and Personalized Medicine. Вестник челябинской областной клинической больницы, “Kлиническая нейрокардиология 2012”, Celjabinsk, Russia, 29-30 Oktober 2012, Вестник: 17-22
 • Milovanović B, Radivojević V, Mutavdžin S, Milovanovic B, Krajnović T. The Analysis of Biological Signals and Genetically Determined Function of Autonomic Nervous System. QIM 2011 Round Table Knowledge Federation Proceedings, Belgrade, Serbia, 2 September 2011, Zbornik radova: 245-248

Nagrade i priznanja:

 • April – jun 2014: Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije studentima doktorskih akademskih studija
 • Oktobar 2013 – mart 2014: Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije izuzetno nadarenim studentima
 • 2012-2014: Stipendija Zadužbine Studenica
 • 2012-2013: Stipendija Dositeja Fonda za mlade talente Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
 • 2012: Stipendija Medicinskog fakulteta u Beogradu i Srpsko-američke privredne komore Hjuston u saradnji sa ”Texas Heart Institute“ Hjuston
 • 2012: Pohvalnica studentu šeste godine, dobitniku stipendije iz Fonda „Prof. Dr Živojin Sudarov“ za postignut uspeh u toku studija na Medicinskom fakultetu
 • 2010-2012: Stipendija republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • 2008: Nagrada Zadužbine Nikole Spasića najboljem studentu Medicinskog fakulteta za postignut uspeh u učenju za vreme prve godine studija
 • 2008, 2009, 2010, 2011: Pohvalnice i nagrade Medicinskog fakulteta najboljem studentu prve, druge, treće i četvrte godine studija
 • 2008-2010: Stipendija Republike Srbije