Usluge

br Usluga cena
1 Utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti za bavlјenje sportskim aktivnostima 1.500,00
2 Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti za bavlјenje sportskim aktivnostima 2.500,00
3 Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti profesionalnih sportista za bavlјenje sportskim aktivnostima 12.000,00
4 Utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti dece od šest do 14 godina života za bavlјenje sportskim aktivnostima 1.500,00
5 Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti dece od šest do 14 godina života za bavlјenje sportskim aktivnostima 2.500,00
6 Kontrolni pregled dece od šest do 14 godina života za utvrđivanje opšte, odnosno posebne zdravstvene sposobnosti za bavlјenje sportskim aktivnostima 800,00
7 Grupni zdravstveno-vaspitni rad 5.000,00
8 Individualni zdravstveno – vaspitni rad 1.000,00
9 Procena morfološkog statusa – antropometrijska merenja 1.000,00
10 Procena funkcije respiratornog sistema – spirometrijska ispitivanja 1.500,00
11 Procena opšteg zdravstvenog i kondicionog stanja – ergometrijsko testiranje 3.500,00
12 Procena opšteg zdravstvenog i kondicionog stanja – ergospirometrijsko testiranje 5.000,00
13 EHO pregled srca 4.000,00
14 Holter monitoring EKG ili pritiska (cena je po jednoj usluzi) 4.000,00
15 Ultrazvuk mekih tkiva 3.000,00
16 Ultrazvuk unutrašnjih organa (abdomen, tiroidna žlezda) 3.000,00
17 Testovi  anaerobnog kapaciteta (određivanje laktata u krvi) 3.000,00
18 Procena specifičnih motoričkih sposobnosti sportista (u saradnji sa Institutom za biofiziku): procena snage, procena brzine, procena koordinacije, procena ravnoteže, procena preciznosti, procena fleksibilnosti, procena faktora agilnosti 10.000,00
19 Terenska testiranja (funkcionalna i motorička) 8.000,00
20 Hematološko-biohemijsko-hormonske analize krvi i pregled urina (prema cenovniku Instituta za medicinsku i kliničku biohemiju)
21 Mikrobiološke, parazitološke i imunološke analize krvi (prema cenovniku Instituta za mikrobiologiju i imunologiju)
22 Određivanje koncentracije oligoelemenata u krvi (prema cenovniku Instituta za medicinsku i kliničku biohemiju) i savet o eventualnoj korekciji 1.000,00
23 Određivanje koncentracije vitamina u krvi (prema cenovniku Instituta za medicinsku i kliničku biohemiju) i savet o eventualnoj korekciji 1.000,00
24 Procena oksidativnog statusa 6.000,00
25 Procena uhranjenosti sportista i savet o ishrani 2.000,00
26 Sastavlјanje individualnog plana ishrane i suplementacije sportista 12.000,00
27 Izrada predloga-primera ishrane za različita patološka stanja (lista namirnica i primer jelovnika za jedan dan) 6.000,00
28 Savetovanje ili informisanje sportista o primeni propisanog leka sa osvrtom na antidoping pravila i terapijsko izuzeće (TUI) 2.000,00
29 Procena psihološkog statusa sportista 3.000,00
30 Savetovalište o oporavku sportista 6.000,00
31 Sastavlјanje individualno doziranog i programiranog programa fizičke aktivnosti u terapijske svrhe (u saradnji sa odgovarajućim Klinikama za internu medicinu) uz redovnu kontrolu prepisanog programa vežbanja 6.000,00
32 Sastavlјanje programa fizičke aktivnosti u preventivne svrhe, a prema vrednosti srčane frekvencije 6.000,00
33 Individualno dizajnirani programi u cilјu pobolјšanja elemenata fizičke forme i postizanje bolјih sportskih rezultata – preporuka trenažnog programa za sportiste 6.000,00
34 Konsultativni pregled specijaliste, nastavnika MF 5.000,00
35 Konsultativni pregled specijaliste 4.000,00
36 Kontrolni pregled specijaliste,  nastavnika MF 2.000,00
37 Kontrolni pregled specijaliste 1.500,00
38 Konzilijarni pregled nastavnika MF (tri i više nastavnika) 15.000,00
39 Procena osnovnog psihološkog statusa 4.000,00
40 Procena osnovnog psihološkog statusa i brzine proste nervno-mišićne reakcije 4.500,00
41 Prošireni profil i psihološki status 6.000,00
42 Specijalistički psihijatrijski pregled 5.000,00
43 Psihoedukacija 5.000,00
44 Psihijatrijska dijagnostika i terapija 5.000,00
45 Motivaciona terapija 5.000,00
46 Konsultativno savetodavni rad – individualni 3.000,00
47 Konsultativno savetodavni rad – grupni 6.000,00
48 Kineziterapija, individualna (30 min) 2.000,00
49 Kineziterapija grupna (45 min) 6.000,00
50 Aparaturne fizikalne procedure 2.000,00
51 Savetovalište za bol 3.000,00
52 Kinezitaping 1.000,00
53 Masaža celog tela 4.000,00
54 Masaža dela tela 2.000,00
55 Izdavanje potvrda i prepisa 800,00