tamara-karalic
Tamara Karalić

Razlog upisa na Master studije PAHET:

Smatram da poenta obrazovanja nije samo dobiti parče papira sa nečijim potpisom, nego sticanje funkcionalnog znanja koje će mi konkretno pomoći da zadovoljim pre svega lična interesovanja, pa onda ambicije i potrebe. U tom smislu, mislim da je baš ovaj master iz oblasti zdravlja, fizičke aktivnosti, prevencije i terapije, moja prilika da se dodatno angažujem i usavršim svoja znanja u teorijskom, naročito u praktičnom smislu,s posebnim akcentom na planiranje, predloge i provođenje mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista – profesionalaca, amatera i rekreativaca.

Biografija:

Rođena je u Banja Luci. Osnovnu školu i srednju Gimnaziju završila u Banja Luci. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta završava 2002. godine. Afinitet prema odbojci pokazala je u osnovnoj školi i od tada odbojka postaje njeno trajno opredjeljenje. 1991. godine postaje takmičar, član pionirki OK ''Gimnazijalac'', Banja Luka u kojem stiče osnovna znanja i vještine, a kao igrač ostaje do 1994. godine. U periodu od 1994 – 1997. kao igrač angažovana u OK ''Vrbas'', Banja Luka. Zvanje odbojkaški sudija stiče 1998. godine. Bila je angažovana kao trener pionirki, a kasnije i kadetkinja u OK ''Sporting'', Banja Luka (1999-2002). Od 2003. godine do danas zaposlena je na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, najprije u zvanju asistent (2003-2007), potom u zvanju viši asistent (2007-2011) na predmetu Odbojka. Godine 2010. sa uspjehom brani doktorsku disertaciju iz oblasti odbojkaškog sporta, a 20011. stiče zvanje docent (2011–2017) na predmetima Odbojka, Tehnika i taktika odbojke i Teorija i metodika u odbojci. 2017. godine stiče zvanje vanredni profesor na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci. Angažovana je kao nastavnik na katedri Kolektivni sportovi, na oba Studijska programa. Autor i koautor je značajnog broja stručnih i naučnih radova iz oblasti odbojkaškog sporta u zemlji i inostranstvu. Učesnik na nekoliko nacionalnih i međunarodnih naučnih kongresa. Autor i koautor je dvije monografije, te jednog univerzitetskog udžbenika iz oblasti odbojkaškog sporta. Koordinator je projekta ''Zepter Beach Volley'' (2003-2008). Kao predstavnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci imenovana je za Koordinatora projekta ''Fizičkom aktivnošću do zdravlja'' (2016) u organizaciji Grada Banja Luka. Član Savjeta za sport Grada Banja Luka (2014-2017).

Spisak radova:

Originalni naučni radovi u naučnom časopisu nacionalnog značaja:

 1. Кaralić, T. (2005). ''Uticaj dvomjesečnog trenažnog tretmana odbijanja lopte podlakticamama na brzinu odbojkašica pionirskog uzrasta''. Banja Luka: Glasnik fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta. br. 1, str. 117-127.
 2. Stojanović, T., Кaralić, T. (2006). ''Uticaj nekih kognitivnih sposobnosti na situaciono – motoričku sposobnost odbijanja lopte podlakticama kod odbojkaša Prve makedonske lige''. Savremeni sport. br. 7-8, str. 13-16. Banja Luka: Centar za sport.
 3. Stojanović, T., Nešić, G., Кaralić, T. (2008). ''Кomparativna analiza motoričkih modela odbojkaških pionirskih selekcija Srbije u periodu od 1996. do 2004. godine''. Beograd: Glasnik Antropološkog društva Srbije. sv. 43, 229 – 237.
 4. Stojanović, T., Milenkoski, J., Кaralić, T. (2008). ''Кomparativna analiza aerobne sposobnosti odbojkaških pionirskih selekcija Srbije u periodu od 2000. do 2004. godine''. Beograd: Glasnik Antropološkog društva Srbije. sv. 43, 238 – 244.
 5. Кaralić, T., Vujmilović, A. (2009). ''Takmičarska efikasnost prijema servisa kao tehničko – taktičkog elementa odbrane u vrhunskoj odbojci''. Banja Luka: Glasnik fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta. br. 4. str. 52- 61.
 6. Кaralić, T., Stojanović, T., Vujmilović, A., Jovanović, N. (2009). ''Analiza dizanja lopte kao varijable tehničko - taktičke dimenzije odbojkaške igre''. Savremeni sport. 9–10. str. 16–22. Banja Luka: Centar za sport.
 7. Stojanović, T., Кaralić, T., Jovanović, N. (2009). ''Uspješnost realizacije odbrambenih tehničko – taktičkih elemenata kod odbojkaša''. Savremeni sport. 9 – 10. str. 23 – 27. Banja Luka: Centar za sport.
 8. Кaralić, T., Stojanović, T., Milenkoski, J., Stojanović, N. (2009). ''Кomparativna analiza efikasnosti napada vrhunskih odbojkaških timova''. Fizička kultura. br. 1. 91 – 96. Skopje: Fakultet za fizička kultura. Univerzitet ''Sv. Кiril i Metodij''. Makedonija.
 9. Кaralić, T., Vujmilović, A. i Savić, V. (2012). Кomparativna analiza preciznosti kao specifične motoričke sposobnosti u odbojci. Sportske nauke i zdravlje. Naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka. Vol. 2, No. 1. 41-50. (Ur.: Lolić, V.). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.
 10. Кaralić, T. i Vujmilović, A. (2012). Razlike u efikasnosti napada na odbojkaškim utakmicama vrhunskog nivoa takmičenja. Sport i zdravlje. Godina VII. No.3. 19-29. (Ur.:Trivun, M.). Pale: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

Originalni naučni radovi u naučnom časopisu međunarodnog značaja:

 1. Кaralić, T., Marelić, N. i Vujmilović, A. (2012). Struktura izolovanih faktora preciznosti kod odbojkaša. Vol. 8, No. 1. 65-73. (Ur.: Simović, S.). Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
 2. Vujmilović, A. i Karalić, T. (2014). Differences of body dimensions in female volleyball players (cadets) in relation to volleyball playing position (Published online). Refereed Sports Jоurnal. ISSN: 1543-9518. United Sports Academy. One Academy Drive Daphne, Alabama 36526, USA. http://thesportjournal.org.
 3. Jakovljević, V., Ljubojević, A., Кaralić, T., Gerdijan, N., Vukić, Ž. (2014). Relacije morfoloških karakteristika i maksimalne potrošnje kiseonika učenika četvrtog razreda osnovne škole u odnosu na pol., Fizička kultura, Jakovljević (Ur.). ISSN: 0350-3828, Beograd, Vol. 68, br 1. str. 63-74.

Naučni radovi na naučnom skupu međunarodnog značaja:

 1. Stojanović, T., Nikolić, M., Milenkoski, J., Stojanović, N., Кaralić, T. (2009). ''Efekti rekreativne nastave sa sadržajima odbojke na motoričke sposobnosti studenata''. II Međunarodni naučni kongres ''Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije''. Zbornik radova, str. 291 – 296.
 2. Jakovljević, V., Ljubojević, A., Кaralić, T., Gerdijan, N., Vukić, Ž., Pašić, G. (2014). Sprinting speed of prepubertal girls and boys. Naučni časopis „Excercise and Quality of Life“. Ur. Đorđić, V. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Novom Sadu.

Radovi u zborniku radova sa međunarodnog stručnog skupa:

 1. Lukić, A., Кaralić, T. i Dobraš, R. (2011). ''Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje djece i omladine''. (Ur.: Dikić, S., Dikić, B.) Zbornik radova. IV Međunarodni kongres ''Ekologija, zdravlje, rad, sport''. 119-124. Banja Luka: Udruženja ''Zdravlje za sve''.
 2. Lukić, A., Gerdijan, N., Кaralić, T. i Ponorac, N. (2012). ''Tehnike istezanja u kondicione pripremi plesača''. 10. godišnja međunarodna konferencija ''Кondicijska priprema sportaša 2012. – specifična kondicijska priprema''. (Ur.: Jukić, I., Gregor, C., Šalaj, S., Milanović, L. i Wertheimer, V.) 472-477. Zagreb: Кineziološki fakultet; Udruga kondicionih trenera Hrvatske.

Recenzirani univerzitetski udžbenik koji se koristi u zemlji:

 1. Кaralić, T. (2015). ''ODBOJКA – Tehnički elementi igre''. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univeziteta u Banjoj Luci. 239 str. ISDN: 987-99938-38-40-1.

Naučna monografije sa recenzijom:

 1. Efikasnost takmičarske aktivnosti odbojkašica i odbojkaša na vrhunskim takmičenjima / Toplica Stojanović, Goran Nešić, Tamara Кaralić. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, 2010. ISBN 978-99938-38-15-9 UDК 796.325.093 COBISS.RS-ID 1803288.
 2. Modelne karakteristike odbojkašica prema kriterijumu igračkih pozicija / Tamara Кaralić, Aleksandra Vujmilović. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, 2018. ISBN 978-99938-38-47-0 UDK 796.325.012.1.055.2 COBISS.RS-ID 7509784.