Ana Nikolić
Ana Nikolić

Razlog upisa na Master studije PAHETNa master studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem upisala sam se iz želje za proširenjem znanja iz oblasti prevencije i poboljšanja zdravlja pomoću redovne i adekvatne fizičke aktivnosti. Volela bih da se u budućem naučnoistraživačkom radu bavim ispitivanjem uticaja fizičke aktivnosti i ishrane na zdravlje, sa akcentom na prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti i smatram da ću najbolje znanje iz ove oblasti dobiti upravo na PAHET Master studijama.

Biografija:

Aleksandra Nikolić je rođena 25. maja 1989. godine u Užicu. U Arilju je završila osnovnu školu, kao nosilac Vukove diplome, i gimnaziju u kojoj je stekla diplomu đaka generacije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2008/2009. godine, i diplomirala marta 2015. godine. Školske 2015/2016. godine upisala je doktorske studije iz epidemiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od marta do novembra 2016. bila je zaposlena na Institutu za epidemiologiju kao istraživač pripravnik na projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja RS „Epidemiološka istraživanja”, broj 175042, čiji je rukovodilac prof. dr. Sandra Šipetić Grujičić. Novembra 2016. godine izabrana je za saradnika u nastavi za užu naučnu oblast epidemiologija, a novembra 2017. ponovo je izabrana za saradnika. Decembra 2018. izabrana je za asistenta za užu naučnu oblast epidemiologija. Od novembra 2016. član je projekta br. 175042.

Spisak radova:

Originalni radovi in extenso u časopisima sa JCR liste

 1. Šipetić Grujičić S, Miljuš D, Soldatović I, Nikolic A, Vujčić I. Prehypertension and hypertension prevalence and risk factors among adult population in Republic of Serbia: a cross-sectional study. Vojnosanit Pregl. 2018, in press. doi: https://doi.org/10.2298/VSP180330114S
 2. Bjekic MD, Sipetic-Grujicic SBVlajinac HDNikolic AM. Oral sex related knowledge and oral sex behavior among homosexual and heterosexual men in Belgrade: A cross-sectional study. Indian J Dermatol Venereol Leprol.2018;84(5):563-568.
 3. Djurasinović VT, Mihaljević BS, Šipetić Grujičić SB, Ignjatović SD, Trajković G, Todorović-Balint MR, Antić DA, Bila JS, Andjelić BM, Jeličić JJ, Vuković VM, Nikolic AM, Klek S. 25(OH) vitamin D deficiency in lymphoid malignancies, its prevalence and significance. Are we fully aware of it? Support Care Cancer 2018;26(8):2825-2832.
 4. Vujčić I, Pavlović A, Dubljanin E, Maksimović J, Nikolić A, Grujičić S. Attitudes toward medical cannabis legalization among serbian medical students. Subst Use Misuse. 2017; 52 (9):1225 – 1231.

Ostali radovi u časopisima sa JCR liste

 1. Bjekić M, Sipetić-Grujičić S, Vlajinac H, Nikolić A. Reasons for not using condoms among heterosexual men in Belgrade, Serbia. Acta Dermatovenerol Croat. 2018; 26(1):58-60.

Izvod sa međunarodnog skupa

 1. Nikolić A, Pislar A, Vujčić I, Šuljagic V, Šipetić Grujičić S. Kretanje oblevanja od raka debelog creva u Centralnoj Srbiji u periodu 1999-2014. godine- joinpoint regresiona analiza. In: Santrač N, urednik. Anali kancerološke sekcije SLD, Zbornik apstrakta, 54. Kancerološka nedelja "Savremena onkologija"; 2017 novembar 8-11; Beograd; Srbija. Beograd: Kancerološka sekcija Srpskog lekarskog društva; 2017. p. 175-177.
 2. Nikolić A, Šipetić Grujičić S, Šuljagić V. Trends in incidence and mortality rates of bladder cancer in Central Serbia in the period from 1999 to 2014. In: Kocić B, editor. Book of abstracts, 51st Days of preventive medicine; 2017 Sept 26-29; Niš, Serbia. Niš: Public Health Institute; 2017. p 207.
 3. Begović B, Šipetić-Grujičić S, Nikolić A, Pavlović N. Karakteristike i motivacija žena i muškaraca testiranih na HIV infekciju u Savetovalištu za dobrovoljno i poverljivo savetovanje u Beogradu, Srbija. U: Korać M, Jevtović Đ, urednici. Zbornik apstrakta IV Kongres infektologa sa međunarodnim učešćem; 2017 Oktobar 5-8; Kopaonik, Srbija. Beograd: Udruženje infektologa Srbije; 2017. p. 68-9.

Izvod sa nacionalnog skupa

 1. Nikolić A, Odanović N. Faktori rizika za nastanak dijabetesa tip 2 među studentima Medicinskog fakulteta u Beogradu. 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka, Kopaonik; 2012. (studentski rad)
 2. Odanović N, Nikolić A. Povezanost markera inflamacije sa stepenom težine hronične srčane insuficijencije. 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka, Kopaonik; 2012. (studentski rad)
 3. Nikolić A. Faktori rizika za nastanak primarne arterijske hipertenzije. 52. Kongres studenata biomedicinskih nauka, Budva; 2011. (studentski rad)
 4. Tegeltija S, Nikolić A. Uticaj homocistein tiolaktona na aktivnost Na+/K+-ATP-aze sinaptičkih plazma membrana mozga pacova. 52. Kongres studenata biomedicinskih nauka, Budva; 2011. (studentski rad)

Udžbenici, praktikumi, poglavlja u udžbenicima i praktikumima, monografije, knjige, poglavlja u monografijama i knjigama

 1. Šipetić Grujičić S, Nikolić A. Kako napisati tradicionalni pregled, sistematski pregled i meta-analizu. U: Lalić N, Šipetić Grujičić S, urednici. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo. Beograd: Medicinski fakultet; 2016. p. 47 – 57.
 2. Grujičić S, Nikolić A. Epidemiološke karakteristike oboljenja štitaste žlezde. U: Đerić BJ, urednik. Hirurgija štitaste žlezde. Beograd: Zavod za udžbenike; 2017. p. 77 – 100.
 3. Šipetić Grujičić S, Krivokapić Z, Nikolić A, Epidemiološki trendovi raka kolorektuma u Srbiji i svetu. U: Đerić B, Krivokapić Z, urednici. Karcinom debelog creva. Beograd: Zavod za udžbenike i Srpska akademija nauka i umetnosti; 2018. p. 1 – 21.