Prof. dr Dejan Nešić

 
Biografija:
Rođen 02. avgusta 1974. godine u Kraljevu

Oblasti užeg interesovanja:
Fiziologija, Endokrinologija, Neuroendokrinologija

Obrazovanje:

 • 1993: upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1999: diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,34 (devet i tridesetčetri/100)
 • 1999/2000: upisao prvi semestar poslediplomskih studija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer ”Fizikalna medicina i rehabilitacija”
 • 2000: položio stručni ispit za doktora medicine
 • 2001: upisao specijalizaciju iz Fizikalne medicine sa rehabilitacijom na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
 • 2004: odbranio magistarsku tezu pod nazivom: ”Procena efekata fizijatrijskog i balneološkog lečenja komplikovanih suprakondilarnih preloma lakta u dece”, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2005: položio specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije sa odličnom ocenom (5), Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2009: upisuje užu specijalizaciju iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2010: odbranio doktorsku tezu pod nazivom: “Uticaj intracerebroventrikularne primene grelina na energetski metabolizam i hormone kojima je regulisan, kod pacova različite starosti”, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2011: odbranjena tema završnog rada uže specijalizacije iz iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi pod nazivom: “Procena efekata intracerebroventrikularene primene grelina na energetski metabolizam kod pacova raziličite starosti” postao uži specijalista iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2011: upisuje diplomske akademske – master studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu
 • 2012: položeni svi ispiti (prosečna ocena: 10,0) i odbranjena tema završnog master rada: “Mehanizmi adaptacije na stresore kod menadžera” i postaje master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, 60 ESPB bodova
 • 2013: upisana uža specijalizacija iz medicine bola, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2015: odbranjena tema završnog rada uže specijalizacije iz Medicine bola pod nazivom: “Uticaj lasera male snage na prag bola kod pacijenata sa lumbalnim sindromom”, uži specijalista iz Medicine bola, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2017: položeni svi ispiti (prosečna ocena: 10,0) i odbranjena tema završnog master rada: “Uticaj fizičke aktivnosti na funkcije endokrinog sistema sportista: sistematski pregled” i postaje master sportske i terapijske fizičke aktivnosti, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 60 ESPB bodova

Stipendije i nagrade:

 • 2006:  nagrada za nabolji rad i najbolju pezentaciju na VII Nacionalnom Gerontološkom kongresu sa međunaronim učešćem za rad pod nazivom: “Fizička aktivnost starih” koji je održan od 09. do 12. Maja 2006. godine u Vrnjačkoj Banji
 • 2007: komentor za studentski rad pod nazivom: “Metabolizam ugljenih hidrata posle ponavljane centralne aplikacije grelina odraslim mužjacima pacova” koji je dobio diplomu za najbolje prezentovan rad na sesiji iz fiziologije na 48. Kongresu studenata medicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, koji je održan od 26. do 30. Aprila 2007. godine na Kopaoniku
 • 2008: jedan od selekcijom izabranih pobednika Tempus Projekta broj JEP 41171 2006: “Palliative and pain medicine”, proveo 6 meseci na usavrsašanju u Italiji i Francuskoj
 • 2010: Nagrada za najbolju poster prezentaciju na 2. Kongresu Endokrinolga Srbije sa međunarodnim učešćem koji je održan od 02. do 05. Decembra 2010. godine u Beogradu
 • 2016: Nagradu za najbolju prezentaciju za rad pod nazivom: “Continuous tramadol and metamizol-Na infusion vs bolus doses in acute postopertaive pain management” na 11th Belgrade International Symposium on Pain (BISHOP)

Projekti:

 • 2000-2005: saradnik na projektu broj 101 385: “Regulatorni peptidi u integrativnim procesima nervnog i endokrinog sistema”, Ministarstva nauke, ekologije i zaštite životne sredine, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Vesna Starčević.
 • 2000-2005: saradnik na projektu broj 101 355: “Starenje, fizička aktivnost i prevencija hroničnih degenerativnih oboljenja”, Ministarstva nauke, ekologije i zaštite životne sredine, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Dušan Mitrović.
 • 2006-2010: saradnik na projektu broj 145 003: “Regulatorni peptidi u integrativnim procesima nervnog i endokrinog sistema”, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Vesna Starčević.
 • 2006-do 2010: saradnik na projektu broj 145 070: “Klinička i morfofunkcionalana ispitivanja peritoneuma u različitim patološkim stanjima”, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Biljana Stojimirović
 • 2006 – 2009. Tempus project Number JEP 41171 2006: “Palliative and pain medicine” – učesnik međuanrodnog Tempus projekta;
 • 2011 – saradnik na podprojektu pod nazivom: “Integrativni neuroendokrini procesi u očuvanju energetske homeostaze organizma” koji je deo Integrativnog projekta broj III 41025 pod nazivom: “Modulacija signalnih puteva koji kontrolišu intracelularni energetski balans u terapiji tumora i neuro-imuno-endokrinih poremećaja”, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Vladimir Trajković
 • 2014 – 2016. Tempus project Number 25/2011HUTON, EACEA: “Assisting humans with special needs: Curriculum for HU-man-Toolinteraction Network (HUTON)” – učesnik međuanrodnog Tempus projekta
 • 2017 – Tempus project Number 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP “Strenghteniing capacities for higher education of pain  medicine in Western Balkan” (HEPMP) – međuanrodnog Tempus projekta

Drugo:

 • 1994/95.g bio je član Uredništva Medicinskog podmlatka, stručno-naučnog časopisa studenata medicine, a od 1999-2002. g bio je glavni i odgovorni urednik Medicinskog podmlatka
 • 1998-2001. g. bio je član Naučno-nastavnog veća Medicinskog fakulteta
 • 2000-2004. i 2004-2008. g bio je predsednik Komisije za naučni podmladak u gerontologiji
 • od decembra 2010. godine delegat Skupštine regionalne lekarske komore Beograda i član odbora za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi Lekarske Komore Srbije
 • 2014 – 2018 – podpredsednik Nadzornog odbora Lekarske Komore Srbije
 • 2014 – član radne grupe za akreditaciju programa Lekarske Komore Srbije pri Zdravstvenom Savetu Republike Srbije
 • 2016 – član Programskog saveta Centra za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2019 – jedan od urednika prve knjige iz Medicine bola u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Član je: Društva fiziologa Srbije, International Federation of Medical Students` Association (IFMSA), International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), Srpskog Lekarskog Društva (SLD), Gerontološkog Društva Srbije (GDS), Srpskog društva za širenje i primenu nauke i prakse u zaštiti životne sredine “Ekologica”, Zadužbine Andrejević, Bioetičkog Društva Srbije (BDS), Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije, Lekarske Komore Srbije

Spisak naučnih radova:

 • Stojiljković S., Nešić D., Mazić S., Popović D., Mitrović D., Mitić D. Određivanje ventilatornog praga na osnovu subjektivne procene opterećenja. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo 2004; 132  (11-12):  409 – 413.
 • Stojiljković S., Mazić S., Nešić D., Velkovski S., Mitrović D. Brzina trčanja pri ventilatornom pragu i maksimalnoj potrošnji kiseonika, pre i posle osmonedeljnog treninga kardiovaskularne izdržljivosti. Medicinski pregled 2005; (1-2): 27 – 31.
 • Malićević S., Nešić D., Rosić I. Sezonske alteracije koncentracije serumskog gvožđa kod vrhunskih fudbalera. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo 2008; 136 (9-10): 524-528.
 • Đelić M., Šaranović S., Zlatković J., Ilić V., Radovanović D., Nešić D., Džodan M., Mazić S. Fiziološka adaptacija antropometrijskih i kardiovaskularnih parametara na fizičku aktivnost kod vrhunski treniranih sportista. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo 2012; 140 (7-8): 431-435.
 • Đelić M., Šaranović S., Zlatković J., Ilić V., Radovanović D., Nešić D., Džodan M., Mazić S. Fiziološka adaptacija antropometrijskih i kardiovaskularnih parametara na fizičku aktivnost kod vrhunski treniranih sportista. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo 2012; 140 (7-8): 431-435.
 • Nešić D., Stevanović D., Stanković S., Milošević V., Trajković V., Starčević V., Severs W. Age-dependent modulation of central ghrelin effects on food intake and lipid metabolism in rats. European Journal of Pharmacology 2013; 710 (1-3): 85-91.
 • Nešić D., Stevanović D., Đelić M., Mazić S., Trbojević – Stanković J., Soldatović I., Stajić – Trošić J., Starčević V. The effects of centrally applied ghrelin on appetite and metabolic parameters during aging. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 2014; 9 (4): 1439-1449.
 • Đelić M., Mazić S., Tepšić J., Nešić D., Lazović B., Radovanović D., Šumarac -Dumanović M., Micić D.  Effect of acute exercise on serum growth hormone and fatty acid levels in elite male water polo players. Arch Biol Sci 2014; 66 (1): 355-361.
 • Nešić D., Stevanović D., Đelić M., Mazić S., Trbojević – Stanković J., Soldatović I., Stajić – Trošić J., Starčević V. The effects of centrally applied ghrelin on appetite and metabolic parameters during aging. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 2014; 9 (4): 1439-1449.
 • Mazić S., Suzić – Lazić J., Dekleva M., Antić M., Soladatović I., Đelić M., Nešić D., Aćimović T., Lazić M., Lazović B., Suzić S. The impact of elevated blood pressure on exercise capatity in elite athletes. International Journal of Cardiology 2015; 180: 171-177.
 • Suzić – Lazić J., Dekleva M., Soldatović I., Leischik R., Suzić S., Radovanović D., Đurić B., Nešić D., Lazić M., Mazić S. Heart rate recovery in elite athletes: the impact of age and exercise capacity. Clinical Physiology and Functional Imaging 2017; 37 (2): 117-123.
 • Đurić B., Suzić S., Stojadinović B., Nestorović Z., Tenne T., Zikich D., Ivanović M., Nešić D., Mazić S., Žikić D. An improved design of optical sensor for long-term measurement of arterial blood flow waveform. Biomedical Microdevices 2017; 19 (3): 48.
 • Suzić – Lazić J., Tadić M., Antić M., Radovanović D., Nešić D., Rakočević R., Mazić S. The relationship between right heart and aerobic capacity in large cohort of young elite athletes. The International Journal of Cardiovascular Imaging 2019; 35 (6): 1027-1036.