Specijalističke akademske studije iz Medicine sporta

Katedra Medicine sporta organizuje nastavu za Specijalističke akademske studije iz Medicine sporta na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.Specijalističke akademske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu se organizuju kao jednogodišnje studije. Ukupan broj ESPB bodova je 60.  Konkurs za upis Specijalističkih akademskih studija se raspisuje svake godine u krajem septembra. Uslovi Konkursa su: završen Medicinski fakultet; poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; osnovna znanja u korišćenju računara.

Konkurs za upis Specijalističkih akademskih studija se raspisuje svake godine u krajem septembra. Uslovi Konkursa su: završen Medicinski fakultet; poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature; osnovna znanja u korišćenju računara.

Struktura nastave:

 U prvom semestru, svi moduli specijalističkih akademskih studija koji se organizuju na Medicinskom fakultetu imaju četiri obavezna predmeta (18 ESPB ukupno):

 1. Uvod u naučni rad (3 ESPB),
 2. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka (3 ESPB),
 3. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka (9 ESPB),
 4. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo (3 ESPB).

  U okviru predmeta prvog semestra, za modul Medicine sporta specijalističkih akademskih studija prilikom akreditacije, izabrana su sledeća četri od osam ponuđenih predmeta (ukupno 12 ESPB):

 1. Klinička istraživanja u medicini (3 ESPB).
 2. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema (3 ESPB),
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema (3 ESPB),
 4. Osnovi imunologije (3 ESPB)

U drugom semestru, u okviru modula Medicina sporta nalaze se dva obavezna predmeta (20 ESPB ukupno):

 1. Adaptacija organskih sistema na fizičku aktivnost (10 ESPB),
 2. Funkcionalna testiranja u oblasti medicine sporta (10 ESPB)

U drugom semestru, studenti biraju jedan od tri ponuđena izborna predmeta:

 1. Ishrana i suplementacija sportista (5 ESPB),
 2. Sportska kardiologija (5 ESPB),
 3. Sportska ortopedija (5 ESPB).

 U okviru svakog predmeta (i u prvom i u drugom semestru) nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i seminare. Svaki predmet završava se polaganjem ispita, čime student stiče bodove predviđene za taj predmet. Ispiti se polažu u ispitnim rokovima koji se utvrđuju na početku školske godine. Ispiti se prijavljuju elektronskim putem za svaki ispitni rok posebno. Student ima pravo da ispit iz istog predmeta polaže najviše tri puta, a najkasnije do početka naredne školske godine. Ukoliko student ne položi ispit obavezan je da ponovo odsluša nastavu tog predmeta.

Nakon odslušanih i položenih obaveznih predmeta u prvom semestru, student pristupa prijavi završenog akademskog specijalističkog rada. Preporuka Katedre za Medicinu sporta je da završni rad bude u formi originalnog naučnog rada. Prijava teme završnog rada se predaje Veću za specijalističku nastavu na posebnom formularu početkom drugog semestra (upitnik za prijavljivanje teme završnog akademskog specijalističkog rada).

 Posle overenog drugog semestra nastave, što podrazumeva položene sve ispite predviđene programom studija, a nakon odobrenja prijavljene teme, student stiče pravo da Veću za specijalističku nastavu preda na ocenu završni akademski specijalistički rad. Završni akademski rad se predaje Veću za specijalističku nastavu u roku od godinu dana od datuma odobrenja teme. Završni akademski specijalistički rad se javno brani pred Komisijom od tri člana koju imenuje Veće za specijalističku nastavu (formular u prilogu). Nakon odbranjenog rada, student stiče zvanje Akademski specijalista – Medicina sporta.

 Specijalističke akademske studije – medicinske nauke se moraju završiti najduže u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za njegovu realizaciju (dve školske godine).