Modul doktorskih akademskih studija – Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama

Katedra Medicine sporta je u školskoj 2015/16. god., akreditovala novi Modul doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Naziv modula je: Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama.

Pravo upisa na Modul Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama imaju studenti sa završenim:

 1. integrisanim akademskim studijskim programom iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB); ili
 2. akademskim studijama Filozofskog fakulteta-odsek psihologija, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB

Doktorske akademske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu se organizuju kao trogodišnje studije, Ukupan broj ESPB bodova je 180. Struktura ovih studija sadrži listu obaveznih i izbornih predmeta čija se nastava odvija u prva tri semestra studija. U prvom semestru, u okviru svih modula doktorskih akademskih studija nalaze se dva obavezna predmeta i dve obavezne aktivnosti (30 ESPB ukupno):

 1. Metodologija naučno-istraživačkog rada (4 ESPB):
 • Uvod u naučni rad
 • Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 • Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 • Izborni predmet (od 3 izborna predmeta student sluša 1 predmet od značaja za za svoje istraživanje):
  • Epidemiološka istraživanja u medicini
  • Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja-dobra laboratorijska praksa
  • Klinička istraživanja u medicini
 1. Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs) (5 ESPB),
 2. Istraživačka etika (1 ESPB).
 3. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje (10 ESPB),
 4. Rotacije između istraživačkih jedinica (10 ESPB).Metodologija naučno-istraživačkog rada (5 ESPB).

U drugom semestru, u okviru modula Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama nalaze se tri obavezna predmeta i dve obavezne aktivnosti (30 ESPB ukupno):

 1. Mehanizmi odgovora organizma na fizičku aktivnost (5 ESPB),
 2. Ispitivanja funkcionalne i motorne sposobnosti (5 ESPB),
 3. Klinički sindromi i stanja u oblasti medicine sporta i fizičke aktivnosti (5 ESPB),
 4. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje (10 ESPB),
 5. Rotacije između istarživačkih jedinica (5 ESPB).

U trećem semestru, studenti biraju jedan izborni predmet sa spiska i počinju izradu doktorske disertacije (30 ESPB ukupno):

 1. Biofizičke i anatomske osnovi ljudskih pokreta (5 ESPB),
 2. Motorna kontrola i motorno učenje (5 ESPB),
 3. Modulacija motornih sposobnosti i nove tehnologije (5 ESPB),
 4. Faktori funkcionalne sposobnosti i fizičke aktivnosti (5 ESPB),
 5. Specifičnosti adaptacije organizma u različitim sportskim disciplinama (5 ESPB),
 6. Istraživanje odgovora endokrinog sistema na fizičku aktivnost (5 ESPB),
 7. Prilagođavanje imunskog sistema na fizičku aktivnost (5 ESPB),
 8. Fizička aktivnost i starenje (5 ESPB),
 9. Reparativna i regenerativna medicina (5 ESPB),
 10. Genetski aspekti fizičke aktivnosti (5 ESPB),
 11. Fizička aktivnost i mentalno zdravlje (5 ESPB),
 12. Bazični aspekti nutricije, suplementacije i dopinga u sportu i fizičkoj aktivnosti (5 ESPB),
 13. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje (10 ESPB),
 14. Izrada doktorske disertacije (15 ESPB),

U četvrtom semestru studenti nastavljaju sa izradom doktorske disertacije:

 1. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje (15 ESPB),
 2. Izrada doktorske disertacije (15 ESPB).

U petom i šestom  semestru studenti nastavljaju/završavaju izradu doktorske disertacije (30 ESPB).

Nakon odbranjene doktorske disertacije student stiče naučno zvanje „doktor medicinskih nauka”.

Školske 2016/17, upisana je prva generacija studenata ovog Modula:

 1. Marko Stojanović
 2. Stefan Rosić
 3. Nikola Topalović
 4. Sead Milićević
 5. Slavica Đorđević Šaranović
 6. Nina Stojadinović