Modul doktorskih akademskih studija – Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama

Katedra Medicine sporta je u školskoj 2015/16. god., akreditovala novi Modul doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Naziv modula je: Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama.

Pravo upisa na Modul Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama imaju studenti sa završenim:

 1. integrisanim akademskim studijskim programom iz medicinskih nauka u trajanju od 6 godina (360 ESPB); ili
 2. akademskim studijama Filozofskog fakulteta-odsek psihologija, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, koja su na prethodnim nivoima studija ostvarila najmanje 300 ESPB.

U prvom semestru, u okviru svih modula doktorskih akademskih studija nalaze se dva obavezna predmeta i dve obavezne aktivnosti (30 ESPB ukupno):

RUKOVODIOCI MODULA

1. Metodologija naučno-istraživačkog rada (4 ESPB):

 • Uvod u naučni rad
 • Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 • Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 • Izborni predmet (od 3 izborna predmeta student sluša 1 predmet od značaja za za svoje istraživanje):
  • Epidemiološka istraživanja u medicini
  • Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja-dobra laboratorijska praksa
  • Klinička istraživanja u medicini

2. Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (bazični kurs) (5 ESPB),

3. Istraživačka etika (1 ESPB).

4. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje (10 ESPB),

5. Rotacije između istraživačkih jedinica (10 ESPB).Metodologija naučno-istraživačkog rada (5 ESPB).

U drugom semestru, u okviru modula Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama nalaze se tri obavezna predmeta i dve obavezne aktivnosti (30 ESPB ukupno):

1. Mehanizmi odgovora organizma na fizičku aktivnost (5 ESPB),

2. Ispitivanja funkcionalne i motorne sposobnosti (5 ESPB),

3. Klinički sindromi i stanja u oblasti medicine sporta i fizičke aktivnosti (5 ESPB),

4. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje (10 ESPB),

5. Rotacije između istarživačkih jedinica (5 ESPB).

U trećem semestru, studenti biraju jedan izborni predmet sa spiska i počinju izradu doktorske disertacije (30 ESPB ukupno):

1. Biofizičke i anatomske osnovi ljudskih pokreta (5 ESPB),,
2. Motorna kontrola i motorno učenje,

3. Modulacija motornih sposobnosti i nove tehnologije,

4. Faktori funkcionalne sposobnosti i fizičke aktivnosti,

5. Specifičnosti adaptacije organizma u različitim sportskim disciplinama,

6. Istraživanje odgovora endokrinog sistema na fizičku aktivnost,

7. Prilagođavanje imunskog sistema na fizičku aktivnost,

8. Fizička aktivnost i starenje

9. Reparativna i regenerativna medicina

10. Genetski aspekti fizičke aktivnosti

11. Fizička aktivnost i mentalno zdravlje

12. Bazični aspekti nutricije, suplementacije i dopinga u sportu i fizičkoj aktivnosti
U četvrtom semestru studenti nastavljaju sa izradom doktorske disertacije:

1. Eseji i prezentacije individualnog rada kandidata, publikovanje (15 ESPB),

2. Izrada doktorske disertacije (15 ESPB).

U petom i šestom semestru studenti nastavljaju/završavaju izradu doktorske disertacije (30 ESPB).

Nakon odbranjene doktorske disertacije student stiče naučno zvanje „doktor medicinskih nauka”.

Školske 2016/17, upisana je prva generacija studenata ovog Modula:

 • Marko Stojanović
 • Stefan Rosić
 • Nikola Topalović
 • Sead Milićević
 • Slavica Đorđević Šaranović
 • Nina Stojadinović